رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۰ فروردین ۹۸

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 68,793 3,014 68,793 3,014 2,640
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 68,793 0 68,793 374 374
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 69,769 2,002 68,793 3,168 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 66,765 2,000 66,729 2,320 2,000
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 71,460 704 71,460 44 44
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 135,911 105 95,568 588 105
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 131,844 2,200 95,568 4,092 2,200
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 126,816 2,016 95,568 4,272 2,016
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 142,086 110 97,651 198 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 134,176 63 112,816 147 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 138,940 105 109,899 336 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 166,999 105 107,400 567 105
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 159,847 374 107,400 1,452 374
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 139,081 110 107,400 682 110
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی   294 122,855 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 113,040 0 113,040 88 88
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 113,040 550 113,040 374 308
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 106,971 25 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 103,762 396 103,762 187 154
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 103,762 0 103,762 55 55
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 102,266 25 100,878 60 25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 104,634 150 103,875 170 150
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 120,832 100 103,875 140 100
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 91,134 1,210 88,240 1,826 1,210
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 91,298 1,012 88,240 1,672 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 90,583 308 88,240 660 308
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 80,995 816 80,995 720 720
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 80,995 0 80,995 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 86,147 400 82,502 490 400
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 86,678 0 86,678 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 86,678 308 86,678 220 198
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 86,678 0 86,678 240 240
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 86,678 1,008 86,678 720 528
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 86,678 0 86,678 400 400
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 86,678 3,000 86,678 1,710 1,510
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 86,336 0 86,336 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی 86,336 240 86,336 96 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 85,990 720 85,919 768 720
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 85,919 2,068 85,919 1,210 1,122
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 85,919 0 85,919 946 946
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 88,764 1,000 85,919 1,680 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 87,106 660 85,919 1,166 660
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 92,338 1,000 85,919 2,060 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 83,461 0 83,461 72 72
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 83,461 240 83,461 48 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 86,417 480 83,461 864 480
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 83,461 480 83,461 336 288
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 83,461 0 83,461 192 192
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 89,191 240 86,794 432 240
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 83,983 300 83,878 340 300
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 86,779 66 86,779 66 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 86,779 220 86,779 44 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 130,059 1,012 114,889 1,980 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 131,547 2,002 116,764 2,838 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 125,141 506 117,567 770 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 133,490 1,518 120,424 2,332 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 137,296 2,002 126,343 2,860 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 121,619 3,520 121,619 3,234 3,234
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 121,619 0 121,619 286 286
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 127,021 200 127,021 110 110
Go to top