رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 6 فروردین 98

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 88,240 308 88,240 264 242
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 85,919 0 85,919 132 132
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 135,767 105 95,568 735 105
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 140,204 506 114,889 1,078 506
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 68,793 0 68,793 693 693
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 85,919 660 85,919 572 528
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 136,903 105 109,899 525 105
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 141,718 506 117,567 946 506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 80,995 816 80,995 120 96
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 86,678 0 86,678 72 72
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 88,240 660 88,240 528 440
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 88,240 0 88,240 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 85,919 1,958 85,919 550 308
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 88,240 0 88,240 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 83,878 500 83,878 240 240
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 132,727 105 95,568 546 105
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی   704 71,460 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 86,678 0 86,678 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 127,021 200 127,021 120 120
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 156,373 374 107,400 1,430 374
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 68,793 308 68,793 396 220
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 122,738 2,016 95,568 4,776 2,016
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 127,021 0 127,021 80 80
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 132,492 132 95,568 946 132
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 67,003 2,000 66,729 2,220 2,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 86,678 308 86,678 66 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 83,878 0 83,878 40 40
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 139,052 660 97,651 1,716 660
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 138,117 2,002 116,764 3,366 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 86,794 240 86,794 96 96
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 111,902 100 103,875 160 100
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 125,724 2,024 95,568 4,752 2,024
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 68,793 0 68,793 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 157,649 2,002 126,343 3,520 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 68,793 3,014 68,793 1,342 1,056
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 86,779 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 133,616 63 112,816 252 63
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 147,634 3,014 121,619 3,388 3,014
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 83,461 480 83,461 456 360
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 103,762 748 103,762 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 83,461 1,200 83,461 1,120 920
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   240 100,878 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 87,485 1,000 85,919 1,390 1,000
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 106,971 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 88,240 0 88,240 220 220
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 128,689 70 127,021 120 70
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   220 86,779 22 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 85,919 720 85,919 336 288
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 86,678 1,008 86,678 216 120
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 132,795 1,000 95,568 3,660 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 88,240 1,320 88,240 759 506
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 86,678 0 86,678 90 90
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی   240 86,336 24 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 100,878 50 100,878 70 50
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 114,963 484 95,568 1,166 484
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 68,793 2,002 68,793 1,870 1,188
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 83,461 240 83,461 96 48
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 134,995 100 103,875 210 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 122,815 2,000 99,905 4,260 2,000
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   75 90,522 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 144,729 1,012 120,424 1,694 1,012
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 83,461 0 83,461 24 24
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 113,040 748 113,040 220 220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 83,461 0 83,461 280 280
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 88,240 1,012 88,240 352 264
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 92,003 1,000 85,919 2,020 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 83,461 480 83,461 144 96
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 113,040 0 113,040 11 11
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 129,281 600 95,568 1,980 600
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 88,240 0 88,240 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 86,678 3,000 86,678 800 540
Go to top