رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا www.ppna.ir

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 25 اسفندماه 97

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 67,809 0 67,809 286 286
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 67,809 0 67,809 418 418
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 67,809 440 67,809 132 132
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 65,775 0 65,775 540 540
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 67,809 2,992 67,809 1,496 1,342
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 67,809 2,607 67,809 913 869
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 67,809 220 67,809 240 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 67,809 200 67,809 140 120
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 65,775 3,000 65,775 560 560
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف (مچینگ) 67,809 0 67,809 60 60
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 67,809 0 67,809 22 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 75,434 500 73,345 615 500
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی   704 70,439 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 129,017 504 94,202 1,281 504
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 130,084 110 94,202 374 110
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 125,446 440 94,202 1,012 440
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 118,046 88 94,202 198 88
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی 116,401 440 94,202 638 440
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 122,693 693 94,202 1,680 693
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 123,469 525 94,202 1,512 525
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 130,483 1,078 94,202 2,640 1,078
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 120,228 2,064 94,202 3,648 2,064
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی 117,034 110 94,202 242 110
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 127,228 198 94,202 682 198
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 123,067 210 94,202 588 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی   504 96,255 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 118,631 63 111,203 126 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 113,059 210 108,328 252 210
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 112,660 110 111,203 132 110
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 167,169 374 105,864 1,188 374
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 124,243 220 105,864 902 220
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 116,437 330 94,202 770 330
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 111,424 0 111,424 286 286
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 111,424 1,199 111,424 451 451
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   50 111,424 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   50 105,442 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 105,442 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 100,170 1,001 100,170 132 132
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 100,170 0 100,170 418 418
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 100,351 50 99,436 70 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 111,435 130 102,389 190 130
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 139,046 80 102,389 180 80
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 102,869 264 94,053 836 264
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 86,978 0 86,978 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 86,978 0 86,978 517 517
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 86,978 1,012 86,978 132 88
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 86,978 0 86,978 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 86,978 308 86,978 330 286
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 107,560 750 80,149 1,370 750
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 79,837 720 79,837 168 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 93,204 500 81,322 700 500
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 85,438 0 85,438 120 120
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 85,438 0 85,438 418 418
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 85,438 440 85,438 110 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 85,438 1,008 85,438 936 888
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 85,438 2,600 85,438 1,760 1,700
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 85,438 0 85,438 900 900
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 101,885 1,500 91,783 2,930 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 84,691 0 84,691 144 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 84,691 0 84,691 216 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 84,691 960 84,691 240 192
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 84,691 0 84,691 770 770
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 84,691 2,112 84,691 990 946
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 90,271 900 84,691 2,170 900
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 95,205 900 84,691 2,810 900
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی   240 82,268 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 82,268 0 82,268 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 82,268 720 82,268 144 144
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   480 82,679 24 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 82,679 500 82,679 90 90
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 82,268 850 82,268 850 850
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 85,538 0 85,538 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 85,538 220 85,538 154 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 145,465 506 113,246 1,364 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 143,479 2,002 115,094 3,058 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 146,899 506 115,886 1,100 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 144,925 1,012 118,702 1,716 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 138,757 2,002 124,536 2,398 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 136,193 3,014 119,880 3,652 3,014
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 128,530 200 125,205 290 200
Go to top