رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۳۰ بهمن ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 73,635 0 73,635 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 68,077 0 68,077 550 550
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 66,035 0 66,035 160 160
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 72,245 0 72,245 22 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 73,635 0 73,635 140 140
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 70,161 0 70,161 66 66
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 109,646 1,001 108,485 1,100 1,001
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   50 108,485 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   50 103,069 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 103,069 400 103,069 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 97,916 0 97,916 187 187
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 97,916 803 97,916 561 561
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   220 103,428 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   120 98,630 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   220 105,381 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد سلف   220 105,381 44 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد سلف 105,381 220 105,381 44 22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   100 88,535 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 101,559 0 101,559 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 101,559 100 101,559 65 15
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 101,559 100 101,559 110 100
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 135,441 25 101,559 55 25
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 142,000 25 101,559 130 25
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 94,101 0 94,101 20 20
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 94,101 30 94,101 20 10
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 122,889 50 98,630 120 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 142,785 100 101,559 240 100
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 141,733 100 101,559 290 100
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 137,110 25 101,559 100 25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 121,641 1,000 94,019 1,980 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 98,677 308 89,953 770 308
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 98,210 1,012 89,953 1,980 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 86,389 1,320 83,664 1,650 1,320
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 83,664 0 83,664 286 286
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 83,664 0 83,664 572 572
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 83,664 506 83,664 264 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 83,664 2,508 83,664 2,046 1,936
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 87,947 308 83,664 616 308
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی 85,024 80 77,789 240 80
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 86,598 1,000 77,789 1,750 1,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 75,892 0 75,892 330 330
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 75,892 2,000 75,892 1,310 1,160
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 77,491 2,016 77,491 360 312
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 76,560 1,716 75,892 1,892 1,716
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 77,491 506 77,491 264 242
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 77,491 0 77,491 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 68,303 0 68,303 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم نقدی 68,303 1,496 68,303 88 88
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم نقدی 74,488 1,342 74,488 286 176
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 74,488 0 74,488 330 330
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 94,001 506 82,764 1,782 506
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 91,175 2,016 82,764 3,408 2,016
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 91,191 3,000 82,764 5,250 3,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 96,642 2,800 87,782 4,720 2,800
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 82,764 704 82,764 682 682
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 82,764 0 82,764 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 84,194 90 81,097 140 90
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 87,101 1,100 81,097 2,464 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 81,097 648 81,097 360 336
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 81,097 0 81,097 312 312
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 82,314 0 82,314 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 82,314 72 82,314 48 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 82,314 0 82,314 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 82,314 120 82,314 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی 81,097 70 81,097 70 70
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 81,097 1,200 81,097 336 336
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 81,097 0 81,097 864 864
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 85,885 968 81,097 1,298 968
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 87,438 220 85,152 308 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 91,081 1,500 81,097 3,750 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 92,903 1,012 81,097 2,618 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 95,633 1,000 81,097 3,060 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 96,637 200 81,097 550 200
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی   720 79,738 48 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   336 80,138 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 79,738 312 79,738 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 79,738 960 79,738 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 79,738 0 79,738 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 79,738 0 79,738 72 72
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   600 80,138 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی   1,200 79,738 72 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 79,738 4,400 79,738 4,378 4,378
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 79,738 0 79,738 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 79,738 0 79,738 300 300
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 79,738 600 79,738 380 300
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 81,938 66 81,908 88 66
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 81,908 0 81,908 88 88
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 81,908 220 81,908 132 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 112,221 1,628 106,181 2,112 1,628
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 121,431 792 107,955 1,848 792
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 128,223 396 111,418 1,155 396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 144,019 1,936 118,904 3,960 1,936
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 130,752 2,497 114,358 3,586 2,497
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی 132,799 200 123,901 290 200

 

Go to top