پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۳ بهمن ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
قیمت پایانی
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 63,006 63,006 63,006 2,520 1,220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 63,006 63,006 63,006 550 550
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 64,955 64,955 64,955 3,608 3,036
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 64,955 64,955 64,955 900 860
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 65,018 65,018 64,955 1,826 1,496
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 68,931 68,931 68,931 165 165
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 68,931 68,931 68,931 132 132
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 66,943 66,943 66,943 66 66
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 86,319 86,319 82,718 777 546
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 88,435 88,435 82,718 567 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 86,617 86,617 82,718 504 210
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 85,730 85,730 82,718 550 440
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 83,626 83,626 82,718 484 418
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 84,229 84,229 82,718 1,029 924
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 86,739 86,739 82,718 1,029 420
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 86,609 86,609 82,718 693 315
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 86,674 86,674 82,718 1,496 990
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 84,581 84,581 82,718 2,400 2,016
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون نقدی 84,582 84,582 82,718 154 88
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 82,959 82,959 82,718 792 660
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 89,573 89,573 83,481 3,014 2,508
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 139,019 139,019 95,840 441 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 114,303 114,303 93,551 210 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 89,776 89,776 87,677 147 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 147,753 147,753 93,551 441 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی 98,282 98,282 98,282 105 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 95,906 95,906 93,551 168 147
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 115,414 115,414 93,551 616 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 100,265 100,265 100,265 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 100,265 100,265 100,265 132 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 159,467 159,467 93,551 528 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 93,551 93,551 93,551 308 286
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 93,551 93,551 93,551 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 91,102 91,102 82,718 924 462
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی 90,744 90,744 90,744 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 90,744 90,744 90,744 10 10
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند سلف 93,583 93,583 93,551 1,480 1,000
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 102,262 102,262 102,262 44 44
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 102,262 102,262 102,262 957 957
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی     102,262 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی     98,341 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی     98,341 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 95,391 95,391 95,391 88 88
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 95,391 95,391 95,391 198 187
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز نقدی 96,322 96,322 96,322 35 35
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 95,016 95,016 95,016 15 15
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 95,016 95,016 95,016 30 30
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 132,289 132,289 95,016 90 25
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 137,101 137,101 95,016 130 25
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی     83,818 0 0
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی     78,858 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 92,275 92,275 92,275 70 60
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 138,696 138,696 95,016 240 100
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 135,991 135,991 95,016 270 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 116,066 116,066 89,706 1,800 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 86,596 86,596 85,826 440 308
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 85,826 85,826 85,826 3,564 3,476
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 79,731 79,731 79,731 704 704
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 79,731 79,731 79,731 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 79,731 79,731 79,731 1,397 1,309
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 79,731 79,731 79,731 242 242
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 79,731 79,731 79,731 44 44
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 80,103 80,103 76,332 1,020 800
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 74,470 74,470 74,470 50 50
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 74,470 74,470 74,470 620 580
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 74,470 74,470 74,470 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 74,470 74,470 74,470 240 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی     75,996 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان نقدی     74,470 24 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 74,470 74,470 74,470 1,782 1,738
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 81,616 81,616 78,796 836 506
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 80,238 80,238 78,796 2,568 2,016
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 98,599 98,599 78,796 1,080 270
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 83,755 83,755 83,755 1,570 1,530
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 83,755 83,755 83,755 40 40
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 77,606 77,606 77,606 168 168
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 77,606 77,606 77,606 528 336
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 77,606 77,606 77,606 990 880
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 77,606 77,606 77,606 308 308
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 80,710 80,710 80,710 264 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 78,790 78,790 77,606 1,290 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 77,865 77,865 77,606 1,452 1,320
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 82,440 82,440 77,606 1,750 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 76,462 76,462 76,462 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 76,462 76,462 76,462 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 76,462 76,462 76,462 264 192
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 76,462 76,462 76,462 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 76,462 76,462 76,462 360 320
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 76,462 76,462 76,462 3,542 3,542
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی     78,382 22 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 78,382 78,382 78,382 44 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 98,317 98,317 96,995 2,409 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 102,366 102,366 99,309 1,584 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 122,596 122,596 111,109 2,530 1,914
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 120,004 120,004 106,861 3,047 2,508
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی 118,217 118,217 118,217 50 50
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 260,000 260,000 260,000 13/2 13/2
Go to top