پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ بهمن ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 63,006 0 63,006 220 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 64,955 0 64,955 319 319
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 68,931 0 68,931 22 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 70,257 0 70,257 5 5
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 66,943 0 66,943 242 242
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 103,455 1,199 102,262 1,331 1,199
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   100 102,262 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی 98,341 100 98,341 10 10
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 98,341 400 98,341 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 95,391 803 95,391 385 363
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 95,391 0 95,391 77 77
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز نقدی   35 96,322 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 96,853 400 96,853 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   80 92,275 20 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی (مچینگ) 98,680 0 98,680 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 98,680 30 98,680 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 130,562 30 98,680 120 30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 103,089 30 98,680 50 30
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   50 92,275 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 95,016 100 95,016 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 95,016 0 95,016 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 95,016 50 95,016 30 30
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   50 83,818 0 0
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 78,858 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 125,727 40 92,275 130 40
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 135,534 120 95,016 280 120
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 133,215 100 95,016 300 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 116,219 1,000 89,706 3,020 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 92,839 4,004 85,826 5,588 4,004
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 94,559 308 85,826 1,012 308
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 79,731 880 79,731 484 330
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 79,731 0 79,731 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 79,731 2,508 79,731 1,771 1,705
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 79,731 1,012 79,731 352 308
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی   308 79,731 22 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 81,673 750 76,332 1,370 750
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند نقدی   100 74,042 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 74,470 0 74,470 40 40
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 74,470 3,000 74,470 640 640
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 74,470 2,400 74,470 480 432
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 74,470 0 74,470 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 75,996 0 75,996 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 75,996 1,008 75,996 48 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 74,470 0 74,470 192 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان نقدی 74,470 1,008 74,470 168 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 77,946 1,012 74,470 1,452 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 82,962 660 78,796 1,408 660
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 79,010 4,032 78,796 4,224 4,032
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 92,793 2,200 83,755 3,310 2,200
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 77,606 0 77,606 192 192
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 77,606 600 77,606 192 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 77,194 0 78,770 240 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 77,194 600 78,770 288 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 77,606 0 77,606 528 528
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 77,606 1,200 77,606 456 288
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 77,645 968 77,606 1,034 968
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف (مچینگ) 80,710 0 80,710 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 80,710 220 80,710 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 83,997 1,000 77,606 2,330 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 81,424 1,012 77,606 1,848 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,277 1,000 77,606 2,360 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 78,809 200 77,606 290 200
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی   480 76,462 24 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   288 76,843 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 76,462 0 76,462 168 168
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 76,462 1,200 76,462 648 552
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 76,843 0 76,843 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی 76,843 360 76,843 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 76,462 432 76,462 120 96
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 78,824 600 76,462 1,020 600
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 82,353 3,982 76,462 5,522 3,982
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 78,382 220 78,382 66 66
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 78,382 66 78,382 66 66
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 78,382 0 78,382 66 66
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 105,940 1,199 96,995 1,826 1,199
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 106,956 1,199 98,615 1,771 1,199
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 99,309 1,199 99,309 1,199 1,199
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 117,951 1,914 108,443 2,222 1,914
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 118,278 1,012 105,112 1,826 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 124,967 1,496 106,861 3,025 1,496
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 133,459 30 112,877 140 30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 114,296 300 112,877 340 300
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی 118,217 200 118,217 220 200
Go to top