پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۶ بهمن ماه ۹۷

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 40 92036 نقدی 460180
پلی استایرن معمولیOFF - 1460 درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 92 86677 نقدی 433385
پلی استایرن معمولی OFF - 1540 درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 4 88507 نقدی 442535
پلی استایرن معمولی 1540 - OFF درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 12 78673 نقدی 393365
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - F7000 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 176 63785 نقدی 318925
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 کیسه پتروشیمی مارون 660 71758 نقدی 358790
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 16 68699 نقدی 343495
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 814 67023 نقدی 335115
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 16 68396 نقدی 341980
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 28 67023 نقدی 335115
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 242 62085 نقدی 310425
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 132 69845 نقدی 349225
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 66 72639 نقدی 363195
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 132 70544 نقدی 352720
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 40 94443 سلف 472215
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 340 94443 سلف 472215
اکریلونیتریل بوتادین استایرن OFF – SV0157 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 13 106395 نقدی 531975

 

 

Go to top