پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۶ بهمن ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 102262 نقدی 511310
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 100 102262 نقدی 511310
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 98341 نقدی 491705
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 98341 نقدی 491705
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 95391 نقدی 476955
پلی استایرن معمولی 1460-FG جامبوبگ پتروشیمی تبریز 35 96322 نقدی 481610
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 400 96853 نقدی 484265
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 80 92275 نقدی 461375
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 30 98680 نقدی 493400
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 30 98680 نقدی 493400
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 30 98680 نقدی 493400
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 92275 نقدی 461375
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 95016 نقدی 475080
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 95016 نقدی 475080
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 83818 نقدی 419090
پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 78858 نقدی 394290
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 40 92275 نقدی 461375
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 120 95016 نقدی 475080
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 95016 نقدی 475080
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 89706 نقدی 448530
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 110 85826 نقدی 429130
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 2002 85826 نقدی 429130
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 79731 نقدی 398655
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 2508 79731 نقدی 398655
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 79731 نقدی 398655
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 110 79731 نقدی 398655
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 750 76332 نقدی 381660
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) جامبوبگ پتروشیمی شازند 100 74042 نقدی 370210
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 74470 نقدی 372350
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 2400 74470 نقدی 372350
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 504 75996 نقدی 379980
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پالت چوبی پتروشیمی لرستان 504 74470 نقدی 372350
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 74470 نقدی 372350
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 2016 78796 نقدی 393980
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 110 78796 نقدی 393980
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 200 83755 نقدی 418775
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 600 77606 نقدی 388030
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 600 78770 نقدی 393850
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 600 77606 نقدی 388030
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 968 77606 نقدی 388030
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 80710 سلف 403550
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 500 77606 نقدی 388030
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 77606 نقدی 388030
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 500 77606 نقدی 388030
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 200 77606 نقدی 388030
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 76462 نقدی 382310
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 288 76843 نقدی 384215
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 76462 نقدی 382310
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 76843 نقدی 384215
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 432 76462 نقدی 382310
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 76462 سلف 382310
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 220 76462 نقدی 382310
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 78382 نقدی 391910
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 78382 نقدی 391910
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 96995 سلف 484975
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 98615 سلف 493075
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 99309 سلف 496545
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 108443 سلف 542215
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 105112 سلف 525560
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 106861 سلف 534305
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 30 112877 نقدی 564385
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 300 112877 نقدی 564385
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 کیسه پتروشیمی تبریز 200 118217 نقدی 591085

 

Go to top