پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ بهمن ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 67,817 1,001 64,955 2,629 1,001
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 64,955 1,400 64,955 1,560 1,400
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 64,955 3,982 64,955 3,597 2,563
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 64,955 0 64,955 891 891
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 63,006 0 63,006 210 210
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 63,006 3,000 63,006 2,790 2,210
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 68,931 3,014 68,931 242 220
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 68,931 0 68,931 22 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 70,257 500 70,257 525 355
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 70,257 0 70,257 140 140
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 66,943 0 66,943 44 44
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 66,943 704 66,943 88 88
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 96,612 756 82,718 1,260 756
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 82,718 294 82,718 294 294
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 85,241 315 82,718 420 315
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 85,964 210 82,718 357 210
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 93,548 880 82,718 1,276 880
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 94,851 924 82,718 1,806 924
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 89,950 903 82,718 1,617 903
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 87,436 1,992 82,718 2,664 1,992
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 90,299 396 82,718 660 396
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 86,885 1,488 82,718 1,944 1,488
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 86,383 3,300 82,718 3,850 3,300
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 93,950 1,144 82,718 1,980 1,144
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 95,111 147 82,718 567 147
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 85,706 525 82,718 609 525
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 105,125 3,498 83,481 4,136 3,498
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی نقدی 120,781 63 97,366 126 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 137,447 210 95,840 861 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 119,058 126 93,551 462 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 116,886 126 87,677 315 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 149,966 105 93,551 714 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 109,871 126 93,551 273 126
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 120,462 374 93,551 1,122 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 106,134 110 100,265 264 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 104,245 330 93,551 528 330
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 97,161 440 82,718 902 440
Go to top