پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۹ بهمن ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 68,658 0 68,658 132 132
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 102,096 1,001 101,080 1,100 1,001
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   50 101,080 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   50 95,619 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 95,619 400 95,619 20 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 92,750 803 92,750 594 594
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 92,750 0 92,750 132 132
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز نقدی 93,656 77 93,656 44 44
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 92,960 150 92,960 40 30
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 107,729 30 90,278 50 30
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   50 86,077 0 0
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   100 80,982 0 0
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 98,385 30 86,077 60 30
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 115,805 80 90,278 140 80
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 126,393 200 92,960 460 200
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 124,666 100 92,960 230 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 109,793 1,000 89,426 3,220 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 98,756 1,012 85,758 3,190 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 93,037 308 85,758 660 308
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 92,477 2,024 85,758 3,608 2,024
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 79,452 0 79,452 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 79,452 1,210 79,452 924 880
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 79,567 2,002 79,452 2,134 2,002
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 79,452 0 79,452 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 79,452 0 79,452 330 330
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 79,452 1,008 79,452 168 72
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 79,452 0 79,452 72 72
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 79,452 1,012 79,452 506 374
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 79,452 440 79,452 242 220
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 79,355 750 76,029 1,100 750
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند نقدی 73,748 140 73,748 80 40
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 74,175 0 74,175 430 430
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 74,175 3,000 74,175 1,460 1,460
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان نقدی   168 74,175 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 74,175 0 74,175 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 74,175 2,400 74,175 360 312
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 74,175 0 74,175 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی 74,175 144 74,175 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 77,515 1,012 74,175 1,628 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 80,755 660 78,484 946 660
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 83,512 3,024 78,484 3,984 3,024
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 81,960 110 78,484 242 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 92,233 2,000 83,689 3,290 2,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 92,720 154 81,090 616 154
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان نقدی   240 77,298 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 75,752 1,008 77,298 408 384
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 75,752 0 77,298 192 192
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی   600 78,458 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 76,889 600 78,458 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 76,889 0 78,458 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 77,298 960 77,298 192 192
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 77,298 0 77,298 504 504
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 77,298 1,408 77,298 550 528
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 77,298 0 77,298 616 616
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 80,390 220 80,390 198 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف (مچینگ) 80,390 0 80,390 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 81,431 1,000 77,298 1,890 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 79,115 1,210 77,298 1,650 1,210
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 81,382 1,000 77,298 1,550 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 75,702 960 75,702 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   336 76,082 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 75,702 1,200 75,702 528 456
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 75,702 0 75,702 744 744
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   360 76,082 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی   600 75,702 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 75,702 168 75,702 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 75,702 0 75,702 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 82,467 3,982 75,702 5,984 3,982
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 80,524 800 75,702 1,400 800
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 78,071 220 78,071 88 88
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 78,071 22 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 103,170 1,199 94,894 1,760 1,199
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 107,570 1,199 96,492 1,903 1,199
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 103,824 1,199 97,176 1,903 1,199
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 120,021 1,914 106,889 2,761 1,914
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 104,733 2,398 103,580 2,453 2,398
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف 114,714 110 102,835 352 110
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 122,489 30 112,239 100 30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 120,179 100 112,239 210 100
Go to top