رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲ بهمن ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 68,096 0 68,096 11 11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 66,053 0 66,053 240 240
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 68,096 0 68,096 693 693
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 70,181 0 70,181 44 44
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 90,062 0 90,062 66 66
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 90,062 2,992 90,062 2,992 2,926
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 104,840 847 104,840 726 693
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 104,840 0 104,840 154 154
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   100 104,840 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 100,847 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 100,847 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 95,805 847 95,805 407 396
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز نقدی 98,777 160 98,777 90 80
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 104,739 40 94,416 60 40
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 84,683 100 84,683 25 25
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز نقدی 101,363 30 97,220 40 30
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 106,298 1,000 94,125 2,140 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف 94,608 1,012 89,936 2,552 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 94,827 1,012 89,936 2,310 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 96,039 308 89,936 1,034 308
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 84,127 770 84,127 506 440
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 84,127 0 84,127 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 84,127 0 84,127 154 154
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 84,127 2,002 84,127 1,122 902
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 84,492 1,001 84,127 1,188 1,001
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 84,127 1,012 84,127 484 440
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 84,127 1,008 84,127 240 96
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم سلف 84,127 1,012 84,127 154 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 84,127 0 84,127 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 84,127 0 84,127 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 84,127 330 84,127 198 176
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 80,967 750 80,967 620 580
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 80,967 0 80,967 50 50
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 78,992 0 78,992 10 10
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 78,992 3,000 78,992 430 410
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان نقدی 77,412 192 78,992 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 78,992 0 78,992 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 78,992 2,640 78,992 336 312
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی   144 78,992 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 78,992 0 78,992 154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 78,992 0 78,992 88 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 78,992 1,012 78,992 902 858
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 78,992 1,012 78,992 44 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 82,152 300 82,152 260 260
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 82,152 0 82,152 40 40
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 92,721 1,200 83,047 2,376 1,200
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 94,914 484 83,047 1,144 484
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 92,812 2,000 87,766 2,740 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 79,027 0 80,640 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 79,027 504 80,640 264 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 81,003 768 82,656 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی   528 82,656 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی   70 80,640 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 79,027 0 80,640 216 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 79,027 504 80,640 312 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 80,640 1,628 80,640 396 308
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 80,640 0 80,640 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 83,865 220 83,865 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 82,030 1,500 80,640 1,960 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 80,640 1,210 80,640 1,188 1,056
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 80,640 0 80,640 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 82,198 1,000 80,640 1,430 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی   480 79,640 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد نقدی 78,439 432 80,040 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 78,439 0 80,040 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 79,640 1,200 79,640 600 504
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 79,640 0 79,640 336 336
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی 78,439 504 80,040 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 78,047 1,200 79,640 336 336
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 78,047 0 79,640 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 78,047 336 79,640 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 78,047 0 79,640 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 85,036 3,300 79,640 4,950 3,300
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 83,165 600 79,640 1,180 600
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 81,446 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 81,446 220 81,446 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 111,500 1,199 97,296 2,068 1,199
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 113,820 1,199 98,961 1,958 1,199
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 99,779 814 99,675 858 814
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 114,821 407 102,213 902 407
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 111,656 0 111,656 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 111,656 858 111,656 814 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 120,391 1,364 108,169 1,936 1,364
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 116,086 1,012 104,768 1,408 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 121,519 1,496 106,554 2,750 1,496
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 115,917 200 115,537 250 200
Go to top