پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):‌

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۲ بهمن ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 4 83872 نقدی 419360
پلی استایرن معمولیOFF - 1460 درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 22 88887 نقدی 444435
پلی استایرن معمولی OFF - 1540 درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 3 90762 نقدی 453810
پلی استایرن معمولی 1540 - OFF درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 22 80678 نقدی 403390
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 سایر پتروشیمی تبریز 7 46576 نقدی 232880
پلی استایرن انبساطی OFF - 400 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 9 84974 نقدی 424870
پلی استایرن انبساطی OFF - 200 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 1 87498 نقدی 437490
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 12 72870 نقدی 364350
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) - OFF درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 92 40484 نقدی 202420
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 5030SA درجه 3 کیسه پتروشیمی تبریز 12 45184 نقدی 225920
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 10 45676 نقدی 228380
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 66438 نقدی 332190
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 74742 نقدی 373710
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 200 72576 نقدی 362880
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 72576 نقدی 362880
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 73301 نقدی 366505
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 81770 سلف 408850
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 55 94257 سلف 471285
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 200 94257 سلف 471285
اکریلونیتریل بوتادین استایرن OFF – SV0157 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 2 103983 نقدی 519915
اکریلونیتریل بوتادین استایرن OFF – SV0157 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 52 103983 نقدی 519915