رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۵ دی ماه

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 68,030 0 68,030 20 20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 74,342 0 74,342 759 759
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 108,814 704 105,478 1,111 704
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   100 105,478 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 101,155 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 101,155 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 96,097 0 96,097 154 154
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 96,097 803 96,097 715 649
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 101,262 400 101,262 60 60
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   50 86,437 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 115,001 25 99,231 55 25
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 99,231 100 99,231 70 70
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 121,219 25 96,369 125 25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 104,542 1,000 95,969 2,300 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 93,758 308 91,698 880 308
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 95,471 1,518 91,698 2,574 1,518
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 91,698 0 91,698 66 66
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف 91,698 1,518 91,698 1,760 1,452
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 85,469 1,210 85,469 1,188 1,188
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 85,469 0 85,469 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 88,198 1,496 85,469 1,980 1,496
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 90,800 1,001 85,469 1,925 1,001
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 87,027 308 85,469 440 308
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 85,469 0 85,469 408 408
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 85,469 2,016 85,469 624 576
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 82,553 900 82,553 840 840
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 82,553 0 82,553 60 60
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 80,540 3,000 82,171 1,440 1,380
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 80,540 0 82,171 270 270
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان نقدی   192 82,171 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 82,171 5,232 82,171 288 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی   144 82,171 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 80,540 0 80,540 462 462
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 80,540 1,012 80,540 374 264
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 80,540 1,012 80,540 1,034 990
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 80,540 0 80,540 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 107,152 300 83,761 550 300
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 90,088 308 84,307 1,254 308
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 87,782 840 84,307 1,368 840
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 88,789 216 84,307 984 216
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 84,307 506 84,307 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 84,307 0 84,307 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 84,307 1,000 84,307 1,000 920
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 84,307 0 84,307 80 80
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 94,666 1,800 89,486 3,040 1,800
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 84,150 66 83,361 88 66
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 81,730 0 81,730 320 320
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 81,730 400 81,730 80 80
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی   504 81,730 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی   528 83,774 24 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 83,774 768 83,774 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 81,730 0 81,730 144 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 81,730 336 81,730 72 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 81,730 336 81,730 144 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 81,730 0 81,730 240 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 81,730 1,892 81,730 352 264
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 81,730 0 81,730 814 814
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 84,999 220 84,999 132 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف (مچینگ) 84,999 0 84,999 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,108 1,000 81,730 2,430 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 81,876 1,210 81,730 1,276 1,210
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 84,180 1,000 81,730 1,550 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 81,078 480 81,078 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   504 81,486 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 81,078 0 81,078 216 216
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 81,078 1,200 81,078 480 312
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   504 81,486 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی   600 81,078 24 0
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی   336 81,078 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 81,078 0 81,078 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 81,078 2,200 81,078 2,180 2,180
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   220 82,548 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 82,548 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 113,335 814 95,160 1,232 814
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 121,003 1,199 96,858 1,925 1,199
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 111,541 814 97,585 1,562 814
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 111,899 814 100,173 1,573 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 118,299 506 107,551 935 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 119,567 682 104,060 1,166 682
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 118,639 1,199 106,785 1,639 1,199
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 111,951 1,012 100,654 1,419 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 115,198 1,496 102,442 2,145 1,496
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف 112,223 99 99,887 264 99
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 116,373 30 116,373 30 30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 116,373 0 116,373 30 30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 116,373 200 116,373 170 170
Go to top