پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۵ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 105478 نقدی 527390
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 100 105478 نقدی 527390
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 101155 نقدی 505775
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 101155 نقدی 505775
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 96097 نقدی 480485
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 400 101262 نقدی 506310
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50 86437 نقدی 432185
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 99231 نقدی 496155
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 99231 نقدی 496155
پلی استایرن انبساطی R400 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 96369 نقدی 481845
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 300 95969 نقدی 479845
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1518 91698 نقدی 458490
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 308 91698 نقدی 458490
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1518 91698 سلف 458490
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 85469 نقدی 427345
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 1001 85469 نقدی 427345
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1496 85469 نقدی 427345
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 1008 85469 نقدی 427345
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 308 85469 نقدی 427345
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 900 82553 نقدی 412765
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3000 82171 نقدی 410855
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 192 82171 نقدی 410855
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 5232 82171 نقدی 410855
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 144 82171 نقدی 410855
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 80540 سلف 402700
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 80540 نقدی 402700
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 300 83761 نقدی 418805
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پلیمر کرمانشاه 216 84307 نقدی 421535
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 308 84307 نقدی 421535
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 840 84307 نقدی 421535
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 84307 نقدی 421535
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 1000 84307 نقدی 421535
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 200 89486 نقدی 447430
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 83361 نقدی 416805
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 400 81730 نقدی 408650
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 504 81730 نقدی 408650
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 768 83774 نقدی 418870
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 528 83774 نقدی 418870
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 336 81730 نقدی 408650
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 336 81730 نقدی 408650
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1892 81730 نقدی 408650
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 84999 سلف 424995
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 81730 نقدی 408650
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 81730 نقدی 408650
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 81730 سلف 408650
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 81078 نقدی 405390
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 504 81486 نقدی 407430
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 81078 نقدی 405390
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 504 81486 نقدی 407430
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 81078 نقدی 405390
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت پلاستیکی پتروشیمی مهاباد 336 81078 نقدی 405390
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 280 81078 نقدی 405390
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 82548 نقدی 412740
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 82548 نقدی 412740
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 95160 سلف 475800
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 96858 سلف 484290
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 97585 سلف 487925
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 100173 سلف 500865
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 107551 سلف 537755
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 198 104060 سلف 520300
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 198 106785 سلف 533925
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 100654 سلف 503270
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 102442 سلف 512210
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 99 99887 سلف 499435
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 30 116373 نقدی 581865
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 116373 نقدی 581865