پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۴ دی ماه ۹۷

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 2508 70134 نقدی 350670
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 70134 نقدی 350670
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 70134 نقدی 350670
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1500 68030 نقدی 340150
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 74342 نقدی 371710
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 50 75744 نقدی 378720
پلی وینیل کلراید E7044 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 704 72799 نقدی 363995
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 704 72238 نقدی 361190
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 147 87749 نقدی 438745
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 147 87749 نقدی 438745
پلی پروپیلن نساجی V30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 420 87749 نقدی 438745
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 200 87749 نقدی 438745
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 87749 نقدی 438745
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 87749 نقدی 438745
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 87749 نقدی 438745
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 110 87749 نقدی 438745
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 87749 نقدی 438745
پلی پروپیلن نساجی F30G کیسه پتروشیمی مارون 110 87749 نقدی 438745
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 330 87749 نقدی 438745
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 87749 نقدی 438745
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 252 88564 نقدی 442820
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 147 101775 نقدی 508875
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 105 99329 نقدی 496645
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 126 93050 نقدی 465250
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 99329 نقدی 496645
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 84 99329 نقدی 496645
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پالت چوبی پتروشیمی رجال 110 99329 نقدی 496645
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 110 99329 نقدی 496645
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 60 99329 نقدی 496645
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 110 99329 نقدی 496645
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 106505 نقدی 532525
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی پتروشیمی شازند 420 99329 نقدی 496645
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 99329 نقدی 496645
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 99329 نقدی 496645
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه پتروشیمی مارون 110 87749 نقدی 438745
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 320 90603 نقدی 453015
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 1000 99329 سلف 496645