پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۸ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 74,174 0 74,174 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 71,949 0 71,949 20 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 74,174 0 74,174 44 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 74,174 0 74,174 22 22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 113,881 1,100 113,881 319 319
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   100 113,881 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 110,173 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 110,173 400 110,173 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 104,664 1,001 104,664 77 77
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 104,193 1,000 100,462 1,920 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 95,594 1,518 95,594 1,254 1,122
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 95,594 308 95,594 286 154
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 95,594 0 95,594 396 396
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف 95,594 1,518 95,594 770 330
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 95,594 0 95,594 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 95,594 0 95,594 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 89,509 0 89,509 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 89,509 1,210 89,509 1,144 902
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 93,863 1,001 89,509 1,870 1,001
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 90,920 1,012 89,509 1,474 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 89,509 660 89,509 682 616
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 89,509 3,024 89,509 480 192
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 89,509 0 89,509 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 89,509 0 89,509 48 48
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 86,061 1,500 86,061 520 420
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان نقدی   192 85,670 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 85,670 0 85,670 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 85,670 2,016 85,670 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی   144 85,670 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 83,962 0 83,962 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 83,962 1,012 83,962 726 660
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 83,962 1,012 83,962 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 107,499 300 87,320 430 300
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 88,420 506 88,420 396 330
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 88,420 0 88,420 88 88
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 88,420 1,012 88,420 88 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 88,420 504 88,420 264 240
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 88,420 506 88,420 132 132
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 88,420 0 88,420 154 154
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 88,420 0 88,420 100 100
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 83,999 0 83,999 10 10
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 83,999 1,000 83,999 70 70
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 88,420 3,000 88,420 1,140 1,100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 93,288 0 93,288 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 93,288 2,000 93,288 1,990 1,890
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 93,288 220 93,288 242 220
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 81,638 0 81,638 40 40
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 81,638 500 81,638 160 160
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 85,935 504 85,935 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 88,083 768 88,083 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی   70 85,935 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی   336 85,935 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی   336 85,935 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 85,935 1,857/6 85,935 410/4 367/2
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 85,935 0 85,935 43/2 43/2
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 89,372 220 89,372 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 85,935 0 85,935 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,935 1,500 85,935 790 640
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 85,935 0 85,935 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 85,935 770 85,935 440 396
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 85,935 1,000 85,935 380 300
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد نقدی 85,721 504 85,721 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 85,294 1,200 85,294 240 96
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 85,294 0 85,294 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   504 85,721 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 85,294 1,008 85,294 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 85,294 0 85,294 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 85,294 456 85,294 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 85,294 0 85,294 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 85,326 600 85,294 880 600
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 86,187 3,300 85,294 3,674 3,300
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 86,794 220 86,794 66 66
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 86,794 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 115,608 814 96,976 1,243 814
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 121,921 1,199 98,736 2,046 1,199
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 102,172 1,199 102,172 1,199 1,199
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 109,471 506 109,471 440 418
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 109,471 0 109,471 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 110,572 924 105,860 1,111 924
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 119,842 924 108,678 1,683 924
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 116,119 2,002 104,186 2,904 2,002
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 117,181 0 117,181 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 117,181 500 117,181 120 100
Go to top