پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۸ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 113881 نقدی 569405
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 100 113881 نقدی 569405
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 110173 نقدی 550865
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 110173 نقدی 550865
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 104664 نقدی 523320
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 300 100462 نقدی 502310
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 110 95594 نقدی 477970
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1518 95594 سلف 477970
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1518 95594 نقدی 477970
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 89509 نقدی 447545
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1012 89509 نقدی 447545
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 1001 89509 نقدی 447545
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 1008 89509 نقدی 447545
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 220 89509 نقدی 447545
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 1500 86061 نقدی 430305
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 192 85670 نقدی 428350
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 1008 85670 نقدی 428350
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 144 85670 نقدی 428350
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 83962 نقدی 419810
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 83962 سلف 419810
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 300 87320 نقدی 436600
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پلیمر کرمانشاه 504 88420 نقدی 442100
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 88420 نقدی 442100
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 330 88420 نقدی 442100
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 88420 نقدی 442100
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3000 88420 نقدی 442100
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 1000 83999 نقدی 419995
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 200 93288 نقدی 466440
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 220 93288 نقدی 466440
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 500 81638 نقدی 408190
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 504 85935 نقدی 429675
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 768 88083 نقدی 440415
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F کیسه پتروشیمی امیرکبیر 70 85935 نقدی 429675
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 336 85935 نقدی 429675
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 336 85935 نقدی 429675
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر پتروشیمی لاله 1376 85935 نقدی 429675
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 89372 سلف 446860
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 85935 نقدی 429675
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 85935 نقدی 429675
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 85935 سلف 429675
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 504 85721 نقدی 428605
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 85294 نقدی 426470
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 504 85721 نقدی 428605
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 504 85294 نقدی 426470
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت پلاستیکی پتروشیمی مهاباد 456 85294 نقدی 426470
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 300 85294 نقدی 426470
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 330 85294 نقدی 426470
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 86794 نقدی 433970
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 86794 نقدی 433970
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 96976 سلف 484880
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 98736 سلف 493680
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 102172 سلف 510860
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 109471 سلف 547355
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 198 105860 سلف 529300
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 198 108678 سلف 543390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 104186 سلف 520930
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 500 117181 نقدی 585905
Go to top