پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۱ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 72,925 0 72,925 110 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 72,925 0 72,925 242 242
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 72,925 0 72,925 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 102,976 0 102,976 22 22
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 93,992 0 93,992 60 60
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 111,963 704 111,963 242 242
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   100 111,963 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 107,887 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 107,887 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 102,493 1,001 102,493 187 165
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 102,493 0 102,493 11 11
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 101,457 25 101,343 35 25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   225 90,934 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 101,880 1,200 98,518 1,760 1,200
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی 106,375 418 98,518 1,364 418
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 92,951 2,508 92,951 2,024 1,936
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 92,951 0 92,951 572 572
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 88,295 0 88,295 308 308
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 88,295 1,210 88,295 946 902
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 100,981 627 88,295 2,354 627
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 101,236 506 88,295 1,804 506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 91,948 418 88,295 792 418
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 84,525 800 84,525 300 300
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان نقدی   192 84,143 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 84,143 720 84,143 192 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 84,143 240 84,143 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 84,143 0 84,143 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی   144 84,143 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 82,463 1,012 82,463 220 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 82,463 0 82,463 198 198
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 82,463 1,012 82,463 946 814
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 117,423 400 85,762 640 400
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 87,917 0 87,917 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 87,917 1,012 87,917 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 87,917 0 87,917 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 87,917 792 87,917 216 144
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 87,917 0 87,917 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 87,917 308 87,917 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 87,917 480 87,917 144 144
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 87,917 506 87,917 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 87,917 2,000 87,917 790 750
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 83,521 0 83,521 60 60
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 87,917 0 87,917 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 83,521 500 83,521 80 80
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 95,766 350 90,709 940 350
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 95,205 350 90,709 790 350
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 91,166 1,496 90,709 1,826 1,496
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 80,386 200 80,023 260 200
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی   600 86,341 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی   70 84,235 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 84,235 408 84,235 96 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 84,235 408 84,235 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 84,235 0 84,235 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 84,235 1,540 84,235 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 87,825 220 87,604 286 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 84,235 0 84,235 90 90
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 84,235 1,500 84,235 620 600
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 84,235 880 84,235 660 616
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 84,235 0 84,235 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 84,235 1,000 84,235 840 780
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 84,235 0 84,235 40 40
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 83,899 0 83,899 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 83,899 720 83,899 744 696
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 83,899 1,200 83,899 216 168
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 84,857 66 84,319 88 66
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 83,899 552 83,899 48 24
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 83,899 0 83,899 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 87,493 600 83,899 1,080 600
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   220 85,077 22 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 85,077 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 119,477 1,199 96,655 1,738 1,199
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 119,316 1,199 98,456 1,595 1,199
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 124,734 407 99,228 814 407
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 123,762 407 101,973 803 407
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 114,004 924 108,712 1,397 924
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 116,468 1,408 111,680 1,705 1,408
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 114,410 407 105,002 1,023 407
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 116,918 1,210 106,950 2,365 1,210
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 122,495 50 116,461 100 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 112,967 500 112,967 70 30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 112,967 0 112,967 20 20
Go to top