پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۰ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 72,925 3,014 72,925 286 220
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 72,925 520 72,925 520 520
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 72,925 1,001 72,925 330 264
پلی وینیل کلراید S65 نقدی (مچینگ) 72,925 0 72,925 330 330
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 72,925 1,500 72,925 120 80
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 72,925 1,496 72,925 418 352
پلی وینیل کلراید S65 نقدی (مچینگ) 72,925 0 72,925 44 44
پلی وینیل کلراید S65 نقدی (مچینگ) 72,925 0 72,925 198 198
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی (مچینگ) 75,113 0 75,113 44 44
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 75,113 440 75,113 66 66
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی 101,172 273 91,053 588 273
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نقدی 112,852 504 91,053 2,520 504
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 100,399 660 91,053 1,408 660
پلی پروپیلن نساجی Z30G نقدی 98,333 484 91,053 902 484
پلی پروپیلن نساجی V79S نقدی 95,611 220 91,053 484 220
پلی پروپیلن نساجی V30S نقدی 100,237 220 91,053 462 220
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 114,714 920 91,053 3,160 920
پلی پروپیلن نساجی RG1101S نقدی 97,004 462 91,053 693 462
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 98,910 1,364 91,053 2,310 1,364
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 102,037 336 91,053 1,392 336
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 113,912 1,488 91,053 4,416 1,488
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R نقدی 88,321 80 88,321 80 80
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نقدی 118,914 1,218 91,893 1,743 1,218
پلی پروپیلن فیلم RG1104K نقدی 112,079 210 91,893 525 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نقدی 121,720 84 108,434 210 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نقدی 125,543 189 105,495 588 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نقدی 111,080 147 96,511 357 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 102,976 84 102,976 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E نقدی (مچینگ) 102,976 0 102,976 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E نقدی 102,976 110 102,976 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C نقدی   60 102,976 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C نقدی 102,976 396 102,976 352 330
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C نقدی (مچینگ) 102,976 0 102,976 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 110,365 110 110,365 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی (مچینگ) 102,976 0 102,976 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 102,976 484 102,976 484 418
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 102,976 110 102,976 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی (مچینگ) 102,976 0 102,976 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی C30G نقدی 107,842 176 91,053 660 176
پلی پروپیلن پزشکی V30GA سلف 93,992 1,500 93,992 900 900
پلی پروپیلن پزشکی V30GA سلف (مچینگ) 93,992 0 93,992 340 340
Go to top