پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۴ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 72,343 0 72,343 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 72,343 0 72,343 88 88
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 72,343 0 72,343 110 110
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 74,513 0 74,513 22 22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 111,069 0 111,069 286 286
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 111,069 704 111,069 341 341
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   100 111,069 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 107,026 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 107,026 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی   143 107,026 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی (مچینگ) 105,532 0 105,532 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 105,532 300 105,532 40 40
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 100,854 1,000 97,732 1,540 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 94,907 2,508 92,210 3,718 2,508
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 87,590 1,210 87,590 990 858
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 87,590 0 87,590 352 352
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 88,742 660 87,590 792 660
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 83,850 0 83,850 90 90
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 83,850 850 83,850 550 530
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان نقدی   192 83,471 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 83,471 0 83,471 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 83,471 264 83,471 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 83,471 480 83,471 312 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی   144 83,471 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 82,773 1,012 81,805 1,430 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 81,805 1,012 81,805 396 330
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 81,805 0 81,805 682 682
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 127,701 300 85,078 510 300
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 87,215 600 87,215 264 168
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 87,215 1,012 87,215 374 330
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 87,215 600 87,215 312 288
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 87,215 660 87,215 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 87,215 0 87,215 154 154
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف   1,012 87,215 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 87,215 0 87,215 72 72
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 87,215 0 87,215 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی   506 87,215 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 87,215 2,000 87,215 660 600
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 87,215 0 87,215 480 480
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 82,854 0 82,854 40 40
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 82,854 800 82,854 390 370
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 95,074 506 89,985 1,320 506
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 79,385 0 79,385 30 30
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 79,385 300 79,385 330 270
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 85,652 768 85,652 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 83,563 480 83,563 72 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 83,563 0 83,563 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 83,563 1,936 83,563 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 86,905 0 86,905 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 86,905 220 86,905 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 83,563 1,500 83,563 810 630
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 83,563 0 83,563 230 230
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 83,563 0 83,563 286 286
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 83,563 814 83,563 528 462
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 84,281 198 83,563 440 198
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 83,563 0 83,563 90 90
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 83,563 1,000 83,563 970 910
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 83,230 0 83,230 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 83,230 720 83,230 720 696
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 83,230 0 83,230 288 288
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 83,230 960 83,230 264 216
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 83,230 600 83,230 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 88,265 3,300 83,230 4,818 3,300
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 86,328 800 83,230 1,340 800
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   220 84,398 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 84,398 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 117,326 1,705 94,182 2,222 1,705
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 95,969 858 95,969 858 858
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 114,071 429 96,735 1,012 429
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 121,150 429 99,457 1,100 429
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 119,177 902 106,004 1,529 902
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 120,031 1,386 108,949 2,156 1,386
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 116,595 1,705 104,256 3,190 1,705
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 120,826 50 115,532 110 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 115,532 300 115,532 60 60
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 115,532 0 115,532 30 30
Go to top