پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا www.ppna.ir

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۳ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 سلف (مچینگ) 72,343 72,343 0 72,343 22 22
پلی وینیل کلراید S65 سلف (مچینگ) 72,343 72,343 0 72,343 176 176
پلی وینیل کلراید S65 سلف 72,343 72,343 1,001 72,343 396 286
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 72,343 72,343 140 72,343 260 140
پلی وینیل کلراید S65 سلف 72,343 72,343 3,014 72,343 869 473
پلی وینیل کلراید S65 نقدی (مچینگ) 72,343 72,343 0 72,343 132 132
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 72,343 72,343 1,500 72,343 360 160
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 72,343 72,343 1,496 72,343 594 308
پلی وینیل کلراید S65 سلف     100 72,343 100 0
پلی وینیل کلراید S57 سلف 86,613 86,613 500 78,130 1,030 500
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 74,513 74,513 440 74,513 66 66
پلی کربنات 0710 نقدی (مچینگ) 250,000 250,000 0 250,000 12/5 12/5
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی 100,577 100,577 504 90,327 1,176 504
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نقدی 109,817 109,817 210 90,327 1,218 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نقدی 105,771 105,771 504 90,327 2,289 504
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 99,864 99,864 880 90,327 1,716 880
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 101,454 101,454 400 90,327 880 400
پلی پروپیلن نساجی Z30G نقدی 99,020 99,020 440 90,327 1,232 440
پلی پروپیلن نساجی V79S نقدی 93,389 93,389 330 90,327 484 330
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 110,451 110,451 920 90,327 3,020 920
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 100,709 100,709 660 90,327 2,376 660
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 102,904 102,904 800 90,327 2,540 800
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 109,576 109,576 1,488 90,327 4,344 1,488
پلی پروپیلن نساجی F30G نقدی 102,575 102,575 198 90,327 484 198
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نقدی 124,551 124,551 1,050 91,159 1,659 1,050
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نقدی 107,569 107,569 84 107,569 105 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نقدی 123,665 123,665 189 104,653 609 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نقدی 109,027 109,027 105 95,741 336 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 109,648 109,648 84 102,155 231 84
پلی پروپیلن شیمیایی X30G نقدی 97,029 97,029 418 90,327 660 418
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C نقدی     60 102,155 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 109,485 109,485 110 109,485 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 103,391 103,391 550 102,155 638 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی (مچینگ) 102,155 102,155 0 102,155 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 102,155 102,155 154 102,155 154 110
پلی پروپیلن شیمیایی C30G نقدی 104,267 104,267 176 90,327 792 176

 

Go to top