پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۷ آذرماه

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 74,764 0 74,764 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 74,764 0 74,764 22 22
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 126,180 0 126,180 20/16 20/16
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 117,424 550 117,424 330 308
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   50 117,424 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   50 111,489 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 111,489 400 111,489 20 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 111,489 297 111,489 66 44
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   75 93,824 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   150 104,551 0 0
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 104,915 50 104,551 60 50
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 96,686 0 96,686 132 132
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 96,686 2,508 96,686 1,452 1,452
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم نقدی 91,852 1,386 91,852 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 91,383 1,012 91,383 858 550
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 91,383 0 91,383 286 286
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون سلف 93,062 330 91,383 660 330
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 94,622 96 91,383 312 96
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 87,010 750 87,010 160 140
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 88,625 1,000 84,888 1,840 1,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان نقدی   192 86,609 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 86,609 480 86,609 216 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 86,609 0 86,609 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 86,609 960 86,609 96 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی   144 86,609 48 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 136,029 300 88,283 590 300
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 90,350 1,200 90,350 744 576
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 90,350 360 90,350 168 72
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 90,350 330 90,350 198 154
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 90,350 0 90,350 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 90,350 506 90,350 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 90,350 0 90,350 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 90,350 3,000 90,350 790 630
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 85,833 0 85,833 10 10
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,833 1,000 85,833 190 170
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 94,353 1,012 94,353 616 594
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 94,353 0 94,353 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 87,565 88 87,565 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 81,551 500 81,551 70 60
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 81,551 0 81,551 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی   192 85,843 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی   96 85,843 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی   240 87,989 24 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 85,843 1,474 85,843 44 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی   330 89,277 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 85,843 0 85,843 50 50
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 85,843 1,500 85,843 610 470
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 85,843 0 85,843 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 85,843 660 85,843 440 330
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 85,843 1,000 85,843 610 450
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 85,843 0 85,843 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی   72 86,015 24 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 86,015 0 86,015 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 86,015 960 86,015 480 408
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 86,015 960 86,015 192 168
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 86,015 0 86,015 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 86,015 576 86,015 72 48
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 89,325 3,300 86,015 4,290 3,300
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 86,015 0 86,015 160 160
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 86,015 1,000 86,015 1,120 840
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 86,702 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   220 86,702 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 115,841 1,705 95,624 2,387 1,705
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 147,699 429 97,755 847 429
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 145,978 429 97,488 902 429
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 98,940 858 98,288 913 858
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 109,336 814 106,747 1,067 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 116,968 814 109,792 1,386 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 105,120 506 102,942 858 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 109,829 2,002 104,940 2,717 2,002
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 122,519 50 119,399 70 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 119,399 250 119,399 50 50
Go to top