پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۶ آبان ماه

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 77,007 220 77,007 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 103,216 1,200 94,176 2,800 1,200
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 109,296 105 99,772 210 105
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 111,854 176 106,400 374 176
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 74,764 1,001 74,764 297 242
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 107,263 440 106,400 572 440
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 74,764 0 74,764 44 44
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 103,082 552 94,176 1,368 552
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 108,173 420 94,176 2,310 420
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 103,074 1,100 94,176 2,046 1,100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 74,768 100 74,764 240 100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 74,764 1,500 74,764 120 60
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 102,617 400 94,176 880 400
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 74,764 0 74,764 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 110,886 110 106,400 286 110
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 106,400 110 106,400 88 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 107,379 84 106,400 105 84
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون نقدی 106,799 198 94,176 880 198
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 74,764 3,014 74,764 220 220
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 103,632 220 94,176 528 220
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 101,318 504 94,176 945 504
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 106,400 0 106,400 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 106,400 0 106,400 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 109,037 105 106,400 210 105
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی   110 113,976 0 0
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 137,060 1,218 95,037 1,533 1,218
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 106,400 110 106,400 44 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 74,764 0 74,764 132 132
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 128,659 189 108,983 609 189
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی 107,391 66 94,176 330 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 74,764 1,496 74,764 308 264
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 117,050 105 111,996 189 105
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 112,756 920 94,176 3,060 920
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 124,277 210 95,037 441 210
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 103,348 220 94,176 726 220
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی   60 106,400 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال نقدی 99,852 693 94,176 1,323 693
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 113,235 110 94,176 1,254 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 74,764 100 74,764 100 100
Go to top