پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۳ آذر ماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 70,398 0 70,398 99 99
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 70,398 0 70,398 88 88
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 100,454 399 96,863 1,386 399
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 110,435 0 110,435 55 55
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 110,435 550 110,435 396 374
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   100 110,435 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 107,663 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 107,663 400 107,663 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 107,663 297 107,663 154 132
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 107,319 300 107,319 40 20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   150 91,830 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   25 102,312 10 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   25 105,351 25 0
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 105,577 150 105,351 160 150
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 102,805 0 102,805 40 40
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 102,805 1,200 102,805 860 700
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 97,138 2,508 97,138 990 682
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 97,138 0 97,138 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 92,102 0 92,102 308 308
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 92,102 1,320 92,102 968 924
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 96,180 506 92,102 1,254 506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون سلف 92,159 308 92,102 352 308
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 92,102 288 92,102 120 96
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 92,102 0 92,102 48 48
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 85,469 750 85,469 310 300
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 85,469 0 85,469 40 40
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان نقدی   192 85,053 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 85,053 1,200 85,053 216 216
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 85,053 0 85,053 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 85,053 576 85,053 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 85,053 0 85,053 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی   144 85,053 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 98,949 308 83,384 1,276 308
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 136,127 200 86,720 680 200
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 91,997 1,200 91,997 360 336
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 91,997 0 91,997 96 96
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 91,997 308 91,997 308 286
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی   506 91,997 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 91,997 3,000 91,997 760 600
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 87,397 2,000 87,397 250 250
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 87,397 0 87,397 10 10
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 91,997 0 91,997 70 70
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 96,654 1,100 94,793 1,690 1,100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 94,793 1,012 94,793 660 616
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 85,145 66 85,145 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 83,476 120 83,476 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 85,563 360 85,563 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 83,476 408 83,476 96 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 83,476 1,210 83,476 264 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 86,815 330 86,815 154 88
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 83,476 1,000 83,476 590 540
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 83,476 0 83,476 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 83,476 0 83,476 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 83,476 858 83,476 748 660
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 83,476 0 83,476 160 160
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 83,476 1,000 83,476 870 820
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 83,476 500 83,476 200 70
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 83,476 0 83,476 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 84,853 0 84,853 312 312
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 84,853 960 84,853 720 648
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 84,853 0 84,853 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 84,853 648 84,853 144 120
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 94,989 1,500 84,853 4,350 1,500
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 87,070 1,000 84,853 1,300 1,000
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 84,311 220 84,311 44 44
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 84,311 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 136,655 429 95,316 1,287 429
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 135,324 429 95,046 1,221 429
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 120,384 429 95,855 946 429
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 121,894 429 98,729 1,166 429
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 99,267 0 99,267 110 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 99,267 198 99,267 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 101,538 814 98,448 1,188 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 108,302 902 101,360 1,485 902
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 100,225 2,134 96,720 2,816 2,134
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 98,311 55 95,901 121 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 117,845 200 117,845 50 50
Go to top