پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا +۱۳ آذرماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 117845 نقدی 589225
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 55 95901 سلف 479505
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 96720 سلف 483600
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 101360 سلف 506800
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 98448 سلف 492240
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 198 99267 سلف 496335
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 98729 سلف 493645
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 95855 سلف 479275
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 95046 سلف 475230
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 95316 سلف 476580
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 93160 سلف 465800
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 84311 نقدی 421555
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 84311 نقدی 421555
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 84853 نقدی 424265
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA کیسه پتروشیمی امیرکبیر 150 84853 نقدی 424265
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت پلاستیکی پتروشیمی مهاباد 648 84853 نقدی 424265
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 84853 نقدی 424265
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 300 83476 سلف 417380
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 200 83476 نقدی 417380
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 83476 نقدی 417380
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 300 83476 سلف 417380
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 330 86815 نقدی 434075
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1210 83476 نقدی 417380
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 408 83476 نقدی 417380
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 360 85563 نقدی 427815
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 120 83476 نقدی 417380
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 85145 نقدی 425725
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 94793 نقدی 473965
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 110 94793 نقدی 473965
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 91997 سلف 459985
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 500 87397 نقدی 436985
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 91997 نقدی 459985
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 600 91997 نقدی 459985
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 110 91997 نقدی 459985
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 86720 نقدی 433600
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 83384 نقدی 416920
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 144 85053 نقدی 425265
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 576 85053 نقدی 425265
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 600 85053 نقدی 425265
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 192 85053 نقدی 425265
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 85469 نقدی 427345
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پلیمر کرمانشاه 288 92102 نقدی 460510
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 110 92102 سلف 460510
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 92102 نقدی 460510
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 92102 نقدی 460510
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 110 97138 نقدی 485690
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 102805 نقدی 514025
پلی استایرن انبساطی R200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 150 105351 نقدی 526755
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 105351 نقدی 526755
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 102312 نقدی 511560
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 150 91830 نقدی 459150
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 300 107319 نقدی 536595
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 107663 نقدی 538315
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 107663 نقدی 538315
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 107663 نقدی 538315
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 100 110435 نقدی 552175
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 110435 نقدی 552175
پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 210 96863 نقدی 484315

 

Go to top