پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۶ آذرماه

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 64,329 0 64,329 374 374
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 64,329 0 64,329 22 22
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 92,291 0 92,291 336 336
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 92,291 0 92,291 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 103,250 0 103,250 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 103,250 0 103,250 63 63
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 106,458 748 106,458 220 220
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 103,114 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 103,114 0 103,114 33 33
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 103,114 605 103,114 77 77
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   300 102,264 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   75 87,680 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   30 97,633 0 0
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 100,533 60 100,533 10 10
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 100,533 0 100,533 50 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 104,805 100 100,533 130 100
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 115,554 150 100,533 320 150
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 100,533 0 100,533 40 40
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 100,533 60 100,533 20 20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 99,931 2,000 99,931 860 700
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 99,931 0 99,931 100 100
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 95,326 0 95,326 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 95,326 1,012 95,326 528 484
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 89,937 1,320 89,937 1,122 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 89,937 0 89,937 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 91,021 506 89,937 770 506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 89,937 0 89,937 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون سلف 89,937 308 89,937 110 88
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 89,937 308 89,937 264 242
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 81,410 750 81,410 420 420
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان نقدی   192 80,968 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 80,968 720 80,968 312 312
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 80,968 0 80,968 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 80,968 960 80,968 384 336
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی   144 80,968 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 122,218 250 82,602 420 250
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 89,879 0 89,879 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 89,879 1,200 89,879 408 384
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 89,879 308 89,879 220 132
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 89,879 616 89,879 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی   506 89,789 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 85,385 0 85,385 10 10
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 89,879 330 89,879 340 320
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,385 500 85,385 150 150
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 89,879 0 89,879 10 10
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 93,024 0 93,024 44 44
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 93,024 506 93,024 198 154
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 83,643 66 83,643 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 79,636 500 79,636 150 100
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 82,099 0 82,099 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 82,099 312 82,099 168 168
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 87,846 0 87,846 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 87,846 480 87,846 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 82,099 0 82,099 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 82,099 1,540 82,099 418 374
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 82,099 1,000 82,099 580 550
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 82,099 0 82,099 80 80
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 82,099 704 82,099 462 418
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 82,099 0 82,099 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 82,099 0 82,099 80 80
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 82,729 500 82,099 680 500
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 82,099 500 82,099 300 190
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 81,420 0 81,420 264 264
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 81,420 240 81,420 312 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 81,420 960 81,420 696 696
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 81,420 720 81,420 144 144
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 83,661 800 81,420 1,320 800
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 84,562 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   132 84,562 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 109,251 1,782 91,552 2,376 1,782
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 135,769 759 93,670 2,398 759
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 105,061 0 105,061 88 88
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 118,328 836 97,025 2,134 836
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 93,650 297 93,650 198 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 95,624 1,892 95,624 2,266 1,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 91,246 2,002 91,246 1,914 1,738
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 91,246 0 91,246 154 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 90,717 198 90,474 275 198
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 126,127 50 116,502 80 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 116,502 100 116,502 80 80
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 116,502 0 116,502 20 20
Go to top