پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۵ آذرماه

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 64,329 0 64,329 308 308
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 64,329 0 64,329 396 396
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 64,329 3,014 64,329 1,078 902
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 64,329 260 64,329 280 260
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 64,329 0 64,329 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 64,329 1,980 64,329 781 649
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 64,329 2,000 64,329 560 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 64,329 100 64,329 200 100
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 93,769 500 69,475 1,170 500
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 66,773 0 66,773 22 22
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 66,259 220 66,259 55 55
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 92,291 0 92,291 21 21
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 92,291 504 92,291 273 147
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 92,291 420 92,291 588 210
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 94,809 66 92,291 132 66
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 92,666 920 92,291 1,220 920
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال سلف 92,291 798 92,291 378 231
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 92,291 0 92,291 21 21
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 92,291 630 92,291 630 420
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 95,093 648 92,291 1,032 648
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 97,320 66 92,291 330 66
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 92,414 144 92,291 240 144
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 92,291 0 92,291 144 144
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 92,291 408 92,291 408 264
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف (مچینگ) 92,291 0 92,291 198 198
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 92,291 2,508 92,291 1,782 1,430
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 132,428 1,050 93,062 1,785 1,050
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 105,565 210 105,565 210 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 105,565 0 105,565 42 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 103,250 0 103,250 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 103,250 147 103,250 84 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 97,307 126 97,307 105 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 97,307 0 97,307 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی   63 103,250 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 103,250 147 103,250 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی   60 103,250 20 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 103,250 0 103,250 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 103,250 374 103,250 308 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 103,250 242 103,250 242 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 103,250 0 103,250 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 103,250 110 103,250 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی   110 103,250 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 89,937 0 89,937 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 82,099 0 82,099 264 264

 

Go to top