پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۹ آبان ماه

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 64,329 0 64,329 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 64,329 0 64,329 88 88
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 92,291 0 92,291 105 105
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 92,291 480 92,291 480 480
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 92,291 0 92,291 24 24
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 92,291 432 92,291 432 408
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 92,291 432 92,291 432 432
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 129,614 1,704 93,062 2,280 1,704
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 103,250 0 103,250 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 103,250 572 103,250 572 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 103,250 0 103,250 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 103,250 176 103,250 176 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 103,250 110 103,250 44 44
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 106,458 803 106,458 319 319
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 106,458 0 106,458 55 55
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 103,114 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 103,114 506 103,114 132 88
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 103,114 0 103,114 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   300 102,264 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   100 87,680 0 0
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز سلف 93,190 30 93,190 10 10
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 98,919 40 97,633 60 40
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 100,935 150 100,533 160 150
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 107,920 150 100,533 220 150
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 100,533 0 100,533 10 10
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز سلف 100,533 30 100,533 20 20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 99,931 2,000 99,931 640 420
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی 105,149 1,012 99,931 1,474 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 99,931 0 99,931 580 580
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 98,286 286 95,326 506 286
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 89,937 0 89,937 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 89,937 1,034 89,937 902 902
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 89,937 480 89,937 120 120
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 89,937 0 89,937 154 154
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 89,937 0 89,937 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 89,937 1,012 89,937 396 264
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 89,937 0 89,937 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 89,937 308 89,937 286 176
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 81,410 800 81,410 560 540
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 80,968 720 80,968 288 288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 80,968 0 80,968 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 80,968 960 80,968 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 80,968 0 80,968 528 528
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان نقدی   144 80,968 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 84,243 1,012 79,425 1,958 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 140,027 200 82,602 980 200
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 89,879 616 89,879 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 89,879 0 89,879 72 72
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 89,879 0 89,879 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 89,879 1,012 89,879 506 440
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 89,879 960 89,879 456 408
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 89,879 0 89,879 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 89,879 1,001 89,879 781 715
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 85,385 0 85,385 10 10
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 85,385 2,000 85,385 320 310
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 89,879 0 89,879 99 99
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 93,385 2,000 93,024 2,300 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 79,636 500 79,636 50 50
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 79,636 0 79,636 30 30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی   312 82,099 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 87,846 480 87,846 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 87,846 814 87,846 242 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 87,846 0 87,846 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 82,099 990 82,099 220 198
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 82,099 0 82,099 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 82,099 0 82,099 70 70
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 82,099 500 82,099 450 430
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 82,099 396 82,099 264 242
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 82,099 0 82,099 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 82,099 0 82,099 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 82,099 1,000 82,099 900 880
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 81,420 576 81,420 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 81,420 960 81,420 144 96
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 81,420 0 81,420 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 81,420 960 81,420 48 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 81,420 800 81,420 520 380
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 81,420 0 81,420 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 81,420 2,816 81,420 2,926 2,728
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 81,420 0 81,420 280 280
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 84,562 506 84,562 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 135,320 1,265 91,552 3,212 1,265
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 131,949 858 93,670 2,948 858
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 105,061 858 94,200 1,386 858
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 113,326 506 97,025 1,364 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 106,444 407 92,877 1,199 407
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 108,344 1,210 95,624 2,299 1,210
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 91,889 2,013 91,246 2,200 2,013
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 91,315 176 90,474 242 176
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 116,502 200 116,502 70 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 116,502 0 116,502 50 50

 

 

Go to top