نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی 69,475 150 69,475 165 145
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 64,329 2,000 64,329 380 260
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 64,329 0 64,329 10 10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 64,329 3,014 64,329 1,177 1,111
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 64,329 0 64,329 110 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 64,329 1,980 64,329 869 759
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 64,329 0 64,329 77 77
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 64,329 400 64,329 480 400
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 64,329 540 64,329 600 540
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 103,962 500 69,475 1,335 500
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 68,368 110 66,259 143 110
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی نقدی 96,150 525 96,150 525 525
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 94,898 105 92,291 294 105
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 92,291 0 92,291 21 21
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 92,291 777 92,291 588 315
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 92,291 200 92,291 200 180
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 92,291 0 92,291 20 20
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 92,291 110 92,291 132 110
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 92,492 920 92,291 1,400 920
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال سلف 92,291 525 92,291 714 525
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 92,291 693 92,291 546 420
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 92,291 0 92,291 273 273
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 96,511 110 92,291 572 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 93,858 800 92,291 1,160 800
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 92,291 0 92,291 352 352
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 92,291 2,420 92,291 2,156 2,068
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 92,291 210 92,291 273 147
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 92,291 0 92,291 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 113,605 315 105,565 609 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 103,250 315 103,250 378 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 101,436 105 97,307 189 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی 103,250 105 103,250 63 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 103,250 0 103,250 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 103,250 210 103,250 210 189
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 103,250 60 103,250 60 40
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 103,715 374 103,250 462 374
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 380,000 0 380,000 4/4 4/4
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 290,000 0 290,000 4/4 4/4

 

Go to top