پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۹ آبان ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 116502 نقدی 582510
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 176 90474 سلف 452370
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 91246 سلف 456230
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 95624 سلف 478120
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 92877 سلف 464385
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 97025 سلف 485125
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 94200 سلف 471000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 93670 سلف 468350
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 91552 سلف 457760
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 132 84562 نقدی 422810
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 220 81420 نقدی 407100
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 81420 نقدی 407100
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت پلاستیکی پتروشیمی مهاباد 480 81420 نقدی 407100
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 81420 نقدی 407100
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 576 81420 نقدی 407100
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 400 82099 سلف 410495
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 82099 نقدی 410495
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 200 82099 سلف 410495
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 242 82099 نقدی 410495
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 110 87846 نقدی 439230
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 87846 نقدی 439230
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 312 82099 نقدی 410495
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 200 79636 نقدی 398180
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 200 93024 نقدی 465120
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 330 89879 نقدی 449395
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 500 85385 نقدی 426925
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 89879 نقدی 449395
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 480 89879 نقدی 449395
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 110 89879 نقدی 449395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 82602 نقدی 413010
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 79425 نقدی 397125
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 144 80968 نقدی 404840
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 480 80968 نقدی 404840
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 360 80968 نقدی 404840
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 81410 نقدی 407050
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 110 89937 نقدی 449685
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 240 89937 نقدی 449685
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 89937 نقدی 449685
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 89937 نقدی 449685
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 110 95326 نقدی 476630
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 99931 نقدی 499655
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 99931 نقدی 499655
پلی استایرن انبساطی 100 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 100533 سلف 502665
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 150 100533 نقدی 502665
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 150 100533 نقدی 502665
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 40 97633 نقدی 488165
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 93190 سلف 465950
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 87680 نقدی 438400
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 300 102264 نقدی 511320
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 103114 نقدی 515570
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 103114 نقدی 515570
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 106458 نقدی 532290
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 132 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 408 93062 نقدی 465310
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 92291 نقدی 461455

 

 

Go to top