پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۲ آبان ماه

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
بالاترین
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 66,848 66,848 0 66,848 154 154
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 96,419 96,419 0 96,419 252 252
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 116,360 116,360 748 116,360 418 418
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 116,360 116,360 0 116,360 55 55
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی     400 109,614 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی     143 109,614 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 101,398 101,398 40 101,398 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی     300 110,968 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی     50 95,407 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 106,156 106,156 0 106,156 10 10
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 106,156 106,156 30 106,156 30 20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 121,395 131,119 100 109,309 200 100
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 112,797 119,809 300 109,309 350 300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی 108,520 108,889 1,012 107,495 1,518 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 107,495 107,495 0 107,495 240 240
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 107,495 107,495 2,000 107,495 1,100 1,060
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 103,047 103,047 1,518 103,047 682 572
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 103,047 103,047 0 103,047 154 154
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 104,077 104,077 0 104,077 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 104,077 104,077 660 104,077 242 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 94,803 94,803 0 94,803 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 94,803 94,803 726 94,803 616 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 94,803 94,803 1,320 94,803 561 429
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 94,803 94,803 0 94,803 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 94,803 94,803 1,012 94,803 176 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 94,803 94,803 0 94,803 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 94,803 94,803 308 94,803 154 110
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 94,803 94,803 616 94,803 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 94,803 94,803 720 94,803 48 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 86,408 86,408 750 86,408 280 280
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 85,904 85,904 720 85,904 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 85,904 85,904 960 85,904 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان نقدی     360 84,300 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 84,300 84,300 2,002 84,300 638 506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 84,300 84,300 0 84,300 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 95,224 95,224 1,200 95,224 456 408
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 95,224 95,224 616 95,224 176 176
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 95,224 95,224 1,012 95,224 198 198
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 92,367 92,367 2,500 92,367 320 290
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 92,367 92,367 0 92,367 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 100,578 100,617 1,500 100,557 1,690 1,500
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 100,557 100,557 0 100,557 154 154
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 100,557 100,557 1,012 100,557 264 198
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 87,821 87,821 66 87,821 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 86,217 86,217 700 86,217 90 70
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 86,217 86,217 0 86,217 10 10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 86,217 86,217 360 86,217 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 92,252 92,252 360 92,252 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 86,217 86,217 240 86,217 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 92,252 92,252 0 92,252 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 92,252 92,252 880 92,252 352 330
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 86,217 86,217 2,046 86,217 154 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 87,871 88,079 300 86,217 540 300
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 86,217 86,217 616 86,217 506 484
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 86,217 86,217 0 86,217 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 86,217 86,217 0 86,217 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 86,217 86,217 600 86,217 360 320
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 89,203 90,161 400 86,217 990 400
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 84,950 84,950 0 84,950 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 84,950 84,950 1,200 84,950 168 120
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی     816 84,950 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 86,756 88,029 2,816 84,950 3,586 2,816
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 84,950 84,950 0 84,950 140 140
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 84,950 84,950 800 84,950 280 260
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی     154 88,803 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی     66 88,803 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 130,051 133,489 1,265 95,345 3,003 1,265
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 129,174 130,799 858 97,552 3,036 858
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 101,048 108,110 506 98,104 1,364 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 101,140 101,667 1,265 101,046 1,353 1,265
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 101,708 102,119 143 101,518 242 143
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 103,533 104,113 407 100,680 583 407
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 106,778 111,685 1,606 103,658 2,024 1,606
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 100,043 101,259 407 96,958 836 407
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 100,800 104,009 2,013 98,912 2,398 2,013
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 99,637 99,788 143 98,075 297 143
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 125,676 125,676 50 125,676 60 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 125,676 125,676 250 125,676 30 30
Go to top