پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۱ آبان ماه

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی 72,196 450 72,196 335 295
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 66,848 1,782 66,848 1,903 1,243
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 66,848 0 66,848 528 528
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 66,848 3,014 66,848 1,925 1,815
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 66,848 1,000 66,848 920 360
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 66,848 0 66,848 330 330
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 66,851 620 66,848 740 620
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 66,848 0 66,848 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 66,848 240 66,848 420 240
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 98,136 500 72,196 1,450 500
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی نقدی 100,429 504 100,429 504 504
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 96,419 0 96,419 42 42
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 96,419 714 96,419 672 672
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 96,419 0 96,419 63 63
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 96,419 714 96,419 693 651
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 96,419 506 96,419 506 462
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 96,419 0 96,419 44 44
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 97,780 920 96,419 1,240 920
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 97,200 210 96,419 525 210
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 96,419 1,008 96,419 1,029 651
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 96,419 0 96,419 105 105
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 98,063 110 96,419 396 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 97,271 800 96,419 1,220 800
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 96,713 648 96,419 912 648
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 96,419 1,104 96,419 1,368 984
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 96,419 0 96,419 120 120
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 98,875 1,870 96,419 2,596 1,870
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 96,535 210 96,419 273 210
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 126,939 1,992 97,221 2,472 1,992
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 118,073 189 107,807 462 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 108,604 105 101,632 273 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی   105 107,807 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 113,309 210 107,807 315 210
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 107,807 120 107,807 100 100
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 107,807 0 107,807 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 118,183 374 107,807 902 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 114,865 110 114,865 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 107,913 660 107,807 704 660
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 107,807 132 107,807 132 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 107,807 0 107,807 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 107,807 198 107,807 198 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 107,807 0 107,807 22 22

 

Go to top