پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۰ آبان ماه

 

0035=114,00
EX5 Jam=113,000
EX5 Bakhtar=114,000
EX5 Marun=113,000
F7000 Mehr=114,500
F7000 Ilam=113,000
5110=114,000
Bl3 Jam=109,000
Bl3 Marun=108,500
Bl3 Bakhtar=112,000
0075=114,500
020=112,000
Lf190=107,000
52518=113,000
Hi500=115,000
2420h=108,500
Lld209 Amir=103,000
Lld209 Arak=106,500
PE80 Amir=122,000
CRP100 jam=121,000
Z30G=119,700
Z30s Mar=119,500
C30s=129,000
Z30s Ar=119,700
3840 Tabriz=99,500
3840 Arak=99,000
7240=131,000
1540=121,000
552R Maroun=119,700
510L Jam=129,000
550J Jam=130,000
548R=139,000
RP340=215,000
RP340 Arak=176,000
440L=127,000
MR230=140,000
ZR 340=158,000
332C=165,000
Absn50=170,000
ABS150=151,000
ABS 10415 =190,000
ABS 10720=190,000

Go to top