پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ آبان ماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 66,812 1,000 66,667 1,220 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 66,692 460 66,667 840 460
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 67,736 2,002 66,667 3,344 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 66,667 2,000 66,667 1,610 1,190
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 66,951 3,014 66,667 4,125 3,014
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 68,972 110 68,667 154 110
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 98,412 504 96,157 819 504
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 108,648 210 96,157 819 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 102,105 504 96,157 1,176 504
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 97,614 400 96,157 640 400
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 96,157 1,386 96,157 1,078 836
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 107,850 920 96,157 2,800 920
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 102,431 525 96,157 1,428 525
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 104,390 588 96,157 1,239 588
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 98,614 800 96,157 1,320 800
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 107,754 432 96,157 1,176 432
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 105,091 648 96,157 1,920 648
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 105,098 1,298 96,157 3,872 1,298
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 124,071 798 96,957 1,092 798
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 114,028 315 96,957 483 315
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 131,686 1,296 96,957 1,944 1,296
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 119,192 210 107,515 588 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 107,111 105 101,356 273 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 107,515 0 107,515 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 107,515 84 107,515 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 115,993 210 107,515 315 210
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 107,515 80 107,515 80 80
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 120,233 374 107,515 902 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 114,554 110 114,554 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 113,847 660 107,515 990 660
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 107,515 264 107,515 264 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 107,515 374 107,515 374 352
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 125,935 1,008 125,935 60/48 60/48
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 120,536 0 120,536 55 55
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 120,536 803 120,536 198 198
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 114,635 400 114,635 25 25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 114,635 297 114,635 77 66
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 116,927 80 116,927 60 20
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 107,198 30 107,198 30 20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 113,869 50 112,128 60 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 143,762 150 115,459 270 150
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150,704 100 115,459 300 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 113,169 1,000 109,443 1,640 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 106,195 1,056 106,195 1,012 660
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 106,195 2,508 106,195 2,090 1,672
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 106,195 0 106,195 418 418
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 95,545 0 95,545 297 297
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 95,545 1,320 95,545 946 616
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 95,545 1,012 95,545 352 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 95,545 0 95,545 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 95,545 1,012 95,545 198 154
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 95,545 1,560 95,545 168 96
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 95,545 792 95,545 792 704
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 87,198 750 87,198 630 630
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 86,671 960 86,671 216 216
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 86,671 960 86,671 48 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 85,071 2,400 85,071 72 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 85,071 0 85,071 154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 85,071 1,496 85,071 902 836
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 86,671 506 86,671 484 484
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 96,205 352 96,205 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 96,205 2,400 96,205 744 552
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 96,205 3,000 96,205 470 450
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 104,718 2,000 102,604 2,720 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 87,683 770 87,683 374 330
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 87,683 0 87,683 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 93,821 360 93,821 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 87,683 220 87,683 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 87,683 720 87,683 120 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 93,821 0 93,821 308 308
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 93,821 770 93,821 484 462
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 87,683 1,716 87,683 330 264
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 87,683 1,000 87,683 680 570
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 87,683 550 87,683 550 484
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 90,436 800 87,683 1,290 800
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93,821 66 93,821 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 85,399 2,400 85,399 432 192
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 85,399 1,800 85,399 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 85,399 864 85,399 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 85,399 800 85,399 620 580
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 90,002 2,816 85,399 4,554 2,816
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 85,399 0 85,399 180 180
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 82,837 0 82,837 20 20
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 82,837 80 82,837 40 40
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله   154 90,313 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 128,914 858 98,819 2,695 858
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 124,403 1,265 101,106 2,607 1,265
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 105,407 1,265 104,727 1,628 1,265
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 109,508 110 108,142 330 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 107,362 407 104,193 594 407
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 113,712 1,606 107,275 2,277 1,606
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 116,556 407 100,342 682 407
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 111,479 1,606 102,364 2,189 1,606
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 102,332 220 99,475 319 220
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 139,234 50 130,334 90 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 130,334 150 130,334 70 70
Go to top