پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۲ آبان ماه ۹۷

 

 

‏/ 2102 / لاله / موجود / قیمت: 10,850

‏/ 020 / بندرامام / موجود / قیمت: 11,600

‏/ 2100 / لاله / موجود / قیمت: 12,000

‏/ 0075 / بندرامام / موجود / قیمت: 12,150

‏/ 2420D / امیرکبیر / موجود / قیمت: 10,900

‏/ 2420H / امیرکبیر / موجود / قیمت: 11,000

‏/ 190 / آریا ساسول / موجود / قیمت: 11,000

‏/ 209AA / شازند / موجود / قیمت: 11,200

‏/ 209AA / امیرکبیر / موجود / قیمت: 11,850

‏/ BL3 / جم / موجود / قیمت: 11,450

‏/ BL3 / مارون / موجود / قیمت: 11,450

‏/ EX5 / مارون / قیمت: 11,900

‏/ EX3 / امیرکبیر / کف / قیمت: 12,700

‏/ EP440G / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 13,900

‏/ EP440L / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 13,200

‏/ 821 / تندگویان / موجود / قیمت: 19,100

‏/ 825 / تندگویان / موجود / قیمت: 18,900

‏/ 781 / تندگویان / موجود / قیمت: 18,900

‏/ 552R / اراک / موجود / قیمت: 12,550

‏/ MR230C / مارون / موجود / قیمت: 15,500

‏/ C30S / مارون / موجود / قیمت: 13,600

‏/ S65 / غدیر / موجود / قیمت: 9,400

‏/ S65 / اروند / موجود / قیمت: 9,400

‏/ 5620 / شازند / موجود / قیمت: 21,000

‏/ 52518 / جم / موجود / قیمت: 11,900

‏/ 0035 / بندرامام / موجود / قیمت: 12,300

‏/ F7000 / مهر / موجود / قیمت: 12,000

‏// P100 / مارون / موجود / قیمت: 12,800

‏/ HI500 / بندرامام / موجود / قیمت: 12,000

‏/ 3840 / تبریز / موجود / قیمت: 11,500

‏/ 550J / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 13,500

‏/ 548R / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 14,000

‏/ 7240 / تبریز / موجود / قیمت: 13,500

‏/ 785 / تندگویان / موجود / قیمت: 18,800

‏/  2200 / ایلام / موجود / قیمت: 11,800

‏/ EX5 / جم / موجود / قیمت: 11,900

‏/ EX3 / شازند / موجود / قیمت: 12,900

‏/ 5110 / آریا ساسول / موجود / قیمت: 12,400

‏/ Z30S / مارون / موجود / قیمت: 16,500

‏/ 1540 / تبریز / موجود / قیمت: 12,400

‏/ ABS0150 / تبریز / موجود / قیمت: 16,000

‏/ N50 / قائد بصیر / موجود / قیمت: 17,800

‏/ 60507 / جم / ناموجود / قیمت: 12,500

‏/ 510L / جم / موجود / قیمت: 13,450

‏ RP340R / جم / موجود / قیمت: 20,000

‏/ 552R / جم / موجود / قیمت: 12,550

/ ZR230C / مارون / موجود / قیمت: 15,300

‏/ EX3 / امیرکبیر / موجود / قیمت: 12,900

‏/ S65 / اروند / کف / قیمت: 9,100

‏/ F7000 / ایلام / موجود / قیمت: 11,950

‏/ 1922 / لاله / موجود / قیمت: 10,800

‏/ BL3 باختر / پلیمر کرمانشاه / موجود / قیمت: 11,450

‏/ 5218 / جم / موجود / قیمت: 18,000

‏/ 2420K / امیرکبیر / موجود / قیمت: 11,000

‏/ 332C / نوید زرشیمی / موجود / قیمت: 15,000

‏/ 1551 / تخت جمشید / موجود / قیمت: 12,400

‏/ 1551 / تخت جمشید / کف / قیمت: 12,400

‏/ S65 / غدیر / کف / قیمت: 9,100

‏/ 781 / تندگویان / کف / قیمت: 18,500

‏/ 825 / تندگویان / کف / قیمت: 18,500

‏/ 785 / تندگویان / کف / قیمت: 18,400

‏/ S65 / بندرامام / موجود / قیمت: 9,400

‏/ S65 / بندرامام / کف / قیمت: 9,150

‏/ P80 / جم / موجود / قیمت: 12,700

‏/ 821 / تندگویان / کف / قیمت: 18,500

‏/ P100 / مارون / کف / قیمت: 12,700

‏/ EX5 باختر / پلیمر کرمانشاه / موجود / قیمت: 11,900

‏/ Z30G / مارون / ناموجود / قیمت: 12,600

‏/ R40 مارون / مارون / موجود / قیمت: 14,000

‏/ RP345 / جم / موجود / قیمت: 20,000

‏/ z30s / اراک / موجود / قیمت: 12,600

‏/ 3840 / اراک / موجود / قیمت: 11,200

‏/ 5030sa / تبریز / موجود / قیمت: 22,000

‏/ 62107 / لرستان / موجود / قیمت: 10,400

‏/ 54B04 / لرستان / موجود / قیمت: 13,000

‏/ V30S / مارون / موجود / قیمت: 17,300

‏/ 22501AA / جم / موجود / قیمت: 11,800

‏/ RP340R / اراک / موجود / قیمت: 20,000

Go to top