پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۷ آبان ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 78422 نقدی 392110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 72613 سلف 363065
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 220 72613 سلف 363065
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 144 72613 نقدی 363065
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 72613 نقدی 363065
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 220 72613 سلف 363065
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 110 74791 نقدی 373955
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 105 104733 نقدی 523665
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 105 104733 نقدی 523665
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 140 104733 نقدی 523665
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 110 104733 نقدی 523665
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 140 104733 نقدی 523665
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 105 104733 نقدی 523665
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105 104733 نقدی 523665
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 140 104733 سلف 523665
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 144 104733 نقدی 523665
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 144 104733 نقدی 523665
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 104733 نقدی 523665
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 210 105604 نقدی 528020
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 105 105604 نقدی 528020
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 264 105604 نقدی 528020
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 63 122766 نقدی 613830
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 63 119717 نقدی 598585
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 147 117104 نقدی 585520
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 126 110396 نقدی 551980
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 105 117104 نقدی 585520
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 117104 نقدی 585520
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 60 117104 نقدی 585520
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 124770 نقدی 623850
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 132 117104 نقدی 585520
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 104 133065 نقدی 665325
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 300 128870 نقدی 644350
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 104 128870 نقدی 644350
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 118466 نقدی 592330
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50 111475 نقدی 557375
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 126847 نقدی 634235
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 126847 نقدی 634235
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 127568 نقدی 637840
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 127568 نقدی 637840
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 66 105373 نقدی 526865
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 105373 نقدی 526865
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 220 105373 نقدی 526865
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 105373 نقدی 526865
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 110 105373 سلف 526865
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 120 105373 نقدی 526865
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 154 105373 نقدی 526865
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 100 95645 نقدی 478225
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 180 90512 نقدی 452560
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 120 95054 نقدی 475270
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 120 95054 نقدی 475270
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 93312 نقدی 466560
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 440 93312 نقدی 466560
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 120 105373 نقدی 526865
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 105373 نقدی 526865
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 200 105373 نقدی 526865
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 154 96701 نقدی 483505
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 154 103470 نقدی 517350
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 150 96701 سلف 483505
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 154 96701 نقدی 483505
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 150 96701 سلف 483505
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 110 103470 نقدی 517350
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 120 94627 نقدی 473135
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 120 94627 نقدی 473135
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 140 94627 سلف 473135
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 100 91788 نقدی 458940
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 154 98443 نقدی 492215
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 154 108028 سلف 540140
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 154 110603 سلف 553015
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 154 111246 سلف 556230
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 154 114679 سلف 573395
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 154 112837 سلف 564185
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 154 116269 سلف 581345
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 154 110799 سلف 553995
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 30 147621 نقدی 738105
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 147621 نقدی 738105
Go to top