پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱ آبان ماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 120,312 294 118,521 504 294
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 142,929 100 142,929 80 60
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 149,420 80 142,929 120 80
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 151,333 198 106,252 649 198
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 159,850 1,199 109,430 3,982 1,199
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 155,071 407 107,206 1,243 407
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 163,549 1,606 114,833 3,883 1,606
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 159,772 407 111,443 1,111 407
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 155,871 143 112,396 550 143
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 112,855 1,496 110,615 2,244 1,496
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 109,880 506 107,304 1,034 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 128,618 1,496 106,683 2,827 1,496
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 127,972 1,012 104,200 2,519 1,012
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 94,282 264 94,282 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 89,952 800 89,884 880 800
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 96,809 1,804 89,884 4,136 1,804
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 89,884 1,440 89,884 1,176 912
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 98,724 800 92,632 1,900 800
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 92,932 770 92,632 1,122 770
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 94,203 1,000 92,632 1,460 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 99,116 324 99,116 216 172/8
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 92,632 0 92,632 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 92,632 880 92,632 418 242
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 99,116 0 99,116 242 242
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 99,116 2,200 99,116 462 286
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 92,632 552 92,632 360 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 99,116 240 99,116 24 24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 109,381 1,800 107,861 2,210 1,800
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 100,228 2,000 100,228 880 790
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 100,228 0 100,228 90 90
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 100,372 616 100,228 858 616
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 100,228 1,200 100,228 1,008 744
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 97,200 1,496 88,390 2,948 1,496
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 90,041 0 90,041 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 90,041 600 90,041 360 336
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 90,600 1,000 90,600 510 510
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 100,783 1,166 99,980 1,584 1,166
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 100,622 770 99,980 1,122 770
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 99,980 0 99,980 792 792
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 99,980 2,332 99,980 1,661 1,353
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 111,636 1,408 111,636 1,606 836
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 118,672 1,000 115,123 1,940 1,000
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 170,010 150 126,847 300 150
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 177,192 100 126,847 270 100
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 168,644 50 123,188 150 50
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 156,224 30 126,847 150 30
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 132,889 30 126,847 75 30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 130,579 40 130,579 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   40 128,140 40 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 124,605 1,199 124,605 132 88
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 124,605 300 124,605 20 20
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 127,732 1,001 127,732 418 330
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید سلف   63 144,373 0 0
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 70,846 0 70,846 22 22
Go to top