پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱ آبان ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 63 144373 سلف 721865
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 728 127732 نقدی 638660
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 300 124605 نقدی 623025
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 872 124605 نقدی 623025
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 40 128140 نقدی 640700
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 40 130579 نقدی 652895
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 126847 نقدی 634235
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 126847 نقدی 634235
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 123188 نقدی 615940
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 126847 نقدی 634235
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 126847 نقدی 634235
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 140 115123 سلف 575615
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 110 111636 نقدی 558180
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 198 99980 نقدی 499900
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 99980 نقدی 499900
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 154 99980 نقدی 499900
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1000 90600 نقدی 453000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 120 90041 نقدی 450205
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 88390 نقدی 441950
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 120 100228 نقدی 501140
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 100228 نقدی 501140
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 100 100228 نقدی 501140
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 107861 نقدی 539305
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 120 99116 نقدی 495580
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 120 92632 نقدی 463160
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 220 99116 نقدی 495580
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 154 92632 نقدی 463160
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 112 99116 نقدی 495580
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 150 92632 سلف 463160
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 154 92632 نقدی 463160
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 150 92632 نقدی 463160
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 120 89884 نقدی 449420
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 140 89884 سلف 449420
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 220 89884 نقدی 449420
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 94282 نقدی 471410
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 154 104200 سلف 521000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 154 106683 سلف 533415
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 154 107304 سلف 536520
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 154 110615 سلف 553075
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 143 112396 سلف 561980
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 154 111443 سلف 557215
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 154 114833 سلف 574165
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 107206 سلف 536030
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 154 109430 سلف 547150
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 198 106252 سلف 531260
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 40 142929 نقدی 714645
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 142929 نقدی 714645
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 84 118521 نقدی 592605
Go to top