پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۴ مهرماه ۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 98,430 1,012 96,600 1,804 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 80,046 2,000 80,046 610 480
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 180,245 407 174,182 1,001 407
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 93,364 324 93,364 237/6 237/6
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 80,046 506 80,046 198 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 93,364 168 93,364 168 24
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 91,712 100 91,712 45 45
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 174,182 0 174,182 121 121
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 105,444 0 105,444 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 80,046 506 80,046 88 66
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 109,277 0 109,277 176 176
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 96,143 800 95,062 1,140 800
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 140,431 1,232 121,563 2,123 1,232
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 50,384 0 50,384 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 95,062 0 95,062 192 192
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 91,712 1,397 91,712 715 682
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 93,957 1,000 93,364 1,180 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 93,364 518/4 93,364 151/2 21/6
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 109,277 1,199 109,277 968 803
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 80,046 0 80,046 209 209
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 174,182 0 174,182 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 95,062 432 95,062 216 144
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 171,237 50 140,399 330 50
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 92,210 140 92,210 60 40
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 174,182 0 174,182 110 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 87,988 0 87,988 40 40
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 93,364 924 93,364 902 616
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 82,634 264 82,634 132 88
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 105,444 0 105,444 22 22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 91,712 0 91,712 264 264
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 80,046 737 80,046 715 528
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 174,182 407 174,182 704 286
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 95,062 0 95,062 48 48
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 87,988 1,200 87,988 950 750
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 105,940 1,000 89,148 2,600 1,000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 122,603 1,232 121,563 1,749 1,232
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 99,299 1,804 95,062 3,344 1,804
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 93,364 288 93,364 288 72
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی سلف 128,400 1,575 128,399 1,596 1,575
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 174,182 2,002 174,182 2,387 1,881
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 50,384 0 50,384 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 104,291 1,496 95,354 2,464 1,496
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 176,181 50 140,399 260 50
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 93,364 0 93,364 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 174,182 198 174,182 264 88
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 95,062 504 95,062 504 288
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 107,900 200 106,337 240 200
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 140,399 30 140,399 30 30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 134,825 836 121,563 1,804 836
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 93,422 770 93,364 946 770
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 95,062 120 95,062 96 72
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 80,046 600 80,046 696 600
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی   30 140,399 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 174,182 0 174,182 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 99,751 1,200 89,148 3,590 1,200
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 95,354 0 95,354 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 99,023 600 93,364 1,260 600
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 93,364 220 93,364 220 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 174,182 198 174,182 154 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 117,857 50 106,337 130 50
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 99,137 1,320 96,600 2,123 1,320
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی (مچینگ) 91,712 0 91,712 25 25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 176,992 1,606 174,182 2,145 1,606
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 121,663 418 121,563 638 418
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 80,046 0 80,046 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 95,354 360 95,354 360 336
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 80,046 0 80,046 60 60
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 161,993 30 140,399 80 30
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 93,364 0 93,364 86/4 86/4
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 80,046 0 80,046 44 44
Go to top