پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ مهرماه ۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 83,108 0 83,108 286 286
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 84,054 1,000 83,108 1,400 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 83,623 700 83,108 1,420 700
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 83,108 2,700 83,108 2,645 2,235
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 93,542 1,210 83,108 2,937 1,210
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 83,108 0 83,108 465 465
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 83,108 2,992 83,108 2,882 2,706
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 114,735 500 83,108 930 500
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 49,185 0 49,185 44 44
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 49,185 154 49,185 99 99
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 49,185 110 49,185 88 88
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 49,185 0 49,185 22 22
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 107,980 105 85,150 504 105
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 110,662 210 85,150 903 210
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 100,329 400 85,150 920 400
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 104,701 924 85,150 2,457 924
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 93,150 420 85,150 861 420
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 95,893 840 85,150 1,470 840
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 101,440 1,200 85,150 2,780 1,200
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 95,010 2,398 85,150 3,476 2,398
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 97,528 936 85,150 1,632 936
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 100,317 2,112 85,150 4,246 2,112
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 97,454 168 85,150 420 168
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 171,836 840 100,342 1,365 840
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 152,225 576 100,342 1,776 576
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 118,083 168 103,279 231 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 146,721 231 103,279 840 231
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 152,408 210 103,279 1,155 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 118,266 147 103,279 315 147
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 142,669 120 103,279 460 120
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 108,221 110 103,279 220 110
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 103,858 1,177 103,858 1,155 1,056
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 103,858 0 103,858 121 121
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 88,758 100 88,758 110 95
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی (مچینگ) 88,758 0 88,758 5 5
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 88,758 1,056 88,758 1,045 968
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 88,758 0 88,758 88 88
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   40 123,645 40 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   40 123,645 60 0
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 170,945 50 123,645 170 50
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 163,547 50 123,645 120 50
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 102,358 1,000 85,178 2,640 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون سلف 92,886 2,420 85,178 3,762 2,420
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 93,082 1,015 85,151 1,965 1,015
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 93,803 1,320 85,151 2,320 1,320
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 85,117 1,000 79,563 1,480 1,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 85,558 720 79,513 1,344 720
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 90,686 220 79,513 616 220
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 75,406 418 73,528 506 418
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 80,704 720 73,528 1,512 720
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 73,528 1,100 73,528 1,188 1,100
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 73,528 2,000 73,528 1,375 1,330
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 73,528 0 73,528 375 375
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 92,981 2,000 85,178 3,110 2,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 76,026 506 73,528 836 506
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 84,555 0 84,555 200 200
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 84,555 1,000 84,555 855 800
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 86,865 1,100 84,555 1,496 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 84,555 672 84,555 672 672
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 84,555 1,232 84,555 1,056 726
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 87,727 770 84,555 1,144 770
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 93,053 1,000 84,555 1,490 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 88,419 440 84,555 726 440
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 81,496 0 81,496 288 288
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 81,496 2,016 81,496 1,872 1,728
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 94,779 2,816 81,496 5,544 2,816
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 88,778 1,100 81,496 2,100 1,100
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 82,634 0 82,634 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 82,634 264 82,634 242 242
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 162,862 830 113,386 3,360 830
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 164,659 1,225 113,386 3,985 1,225
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 116,926 1,635 113,386 2,140 1,635
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 184,468 505 159,893 1,500 505
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 189,458 1,495 159,893 3,300 1,495
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 159,893 3,005 159,893 3,400 2,970
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 159,893 0 159,893 35 35
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 113,500 50 103,865 110 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 105,278 200 103,865 270 200
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز نقدی 105,865 50 103,865 70 50
Go to top