قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۱ مهرماه

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir):

 

/ 2102 / لاله / موجود / قیمت: 12,400

‏/ 020 / بندرامام / موجود / قیمت: 13,400

‏/ 2100 / لاله / موجود / قیمت: 13,500

‏/ 0075 / بندرامام / موجود / قیمت: 13,800

‏/ 2420D / امیرکبیر / موجود / قیمت: 12,800

‏/ 2420H / امیرکبیر / موجود / قیمت: 12,500

‏/ 190 / آریا ساسول / موجود / قیمت: 12,400

‏/ 209AA / شازند / موجود / قیمت: 12,400

‏/ 209AA / امیرکبیر / موجود / قیمت: 12,500

‏BL3 / جم / موجود / قیمت: 13,300

 BL3 / مارون / موجود / قیمت: 13,300

‏ EX5 / مارون / قیمت: 13,000

‏ EX3 / امیرکبیر / کف / قیمت: 13,000

EP440G / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 13,500

EP440L / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 12,900

‏/ 821 / تندگویان / موجود / قیمت: 27,000

‏/ 825 / تندگویان / موجود / قیمت: 26,000

‏/ 781 / تندگویان / موجود / قیمت: 25,500

‏/ 552R / اراک / موجود / قیمت: 15,000

‏ MR230C / مارون / موجود / قیمت: 18,000

‏ C30S / مارون / موجود / قیمت: 18,000

‏ S65 / غدیر / موجود / قیمت: 14,500

‏ S65 / اروند / موجود / قیمت: 14,500

‏/ 5620 / شازند / موجود / قیمت: 23,000

‏/ 52518 / جم / موجود / قیمت: 16,800

‏/ 0035 / بندرامام / موجود / قیمت: 13,250

‏ F7000 / مهر / موجود / قیمت: 13,500

‏ P100 / مارون / موجود / قیمت: 13,000

‏ HI500 / بندرامام / موجود / قیمت: 14,200

‏/ 3840 / تبریز / موجود / قیمت: 11,000

‏/ 550J / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 18,000

‏/ 548R / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 13,800

‏/ 7240 / تبریز / موجود / قیمت: 14,000

‏/ 785 / تندگویان / موجود / قیمت: 25,000

‏/  2200 / ایلام / موجود / قیمت: 14,000

‏/ EX5 / جم / موجود / قیمت: 13,000

‏/ EX3 / شازند / موجود / قیمت: 13,000

‏/ 5110 / آریا ساسول / موجود / قیمت: 13,500

‏ Z30S / مارون / موجود / قیمت: 18,000

‏/ 1540 / تبریز / موجود / قیمت: 13,000

‏ ABS0150 / تبریز / موجود / قیمت: 16,000

‏ N50 / قائد بصیر / موجود / قیمت: 16,000

‏ 60507 / جم / ناموجود / قیمت: 13,000

‏/ 510L / جم / موجود / قیمت: 18,000

 RP340R / جم / موجود / قیمت: 20,000

‏/ 552R / جم / موجود / قیمت: 15,000

‏ ZR230C / مارون / موجود / قیمت: 18,000

‏ EX3 / امیرکبیر / موجود / قیمت: 13,000

‏ S65 / اروند / کف / قیمت: 13,000

‏F7000 / ایلام / موجود / قیمت: 13,500

‏/ 1922 / لاله / موجود / قیمت: 12,200

‏/ BL3 باختر / پلیمر کرمانشاه / موجود / قیمت: 10,600

‏/ 5218 / جم / موجود / قیمت: 20,000

‏/ 2420K / امیرکبیر / موجود / قیمت: 12,800

‏/ 332C / نوید زرشیمی / موجود / قیمت: 17,000

‏/ 1551 / تخت جمشید / موجود / قیمت: 12,000

‏/ 1551 / تخت جمشید / کف / قیمت: 12,000

‏/ S65 / غدیر / کف / قیمت: 13,000

‏/ 781 / تندگویان / کف / قیمت: 25,000

‏/ 825 / تندگویان / کف / قیمت: 25,500

‏/ 785 / تندگویان / کف / قیمت: 24,500

‏ S65 / بندرامام / موجود / قیمت: 14,500

‏ S65 / بندرامام / کف / قیمت: 13,000

‏ P80 / جم / موجود / قیمت: 13,000

‏/ 821 / تندگویان / کف / قیمت: 26,500

‏ P100 / مارون / کف / قیمت: 13,000

‏/ EX5 باختر / پلیمر کرمانشاه / موجود / قیمت: 13,000

‏ Z30G / مارون / ناموجود / قیمت: 15,000

‏/ R40 مارون / مارون / موجود / قیمت: 16,000

‏ RP345 / جم / موجود / قیمت: 20,000

‏ z30s / اراک / موجود / قیمت: 13,300

‏/ 3840 / اراک / موجود / قیمت: 11,000

‏/ 5030sa / تبریز / موجود / قیمت: 19,500

‏/ 62107 / لرستان / موجود / قیمت: 12,200

‏/ 54B04 / لرستان / موجود / قیمت: 14,000

‏ V30S / مارون / موجود / قیمت: 18,000

‏/ 22501AA / جم / موجود / قیمت: 12,300

‏ RP340R / اراک / موجود / قیمت: 20,000

Go to top