آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۰ مهرماه ۹۷

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۰ مهرماه ۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 96,776 1,320 53,331 3,333 1,320
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 171,091 50 72,401 230 50
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 190,726 506 62,450 2,079 506
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 106,213 40 85,346 70 40
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 77,240 264 49,670 484 264
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 102,127 220 53,331 1,342 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 89,356 814 48,830 2,508 814
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 94,788 1,012 53,331 2,398 1,012
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 80,225 100 69,999 145 100
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 87,666 1,210 48,830 2,618 1,210
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 75,067 720 53,570 1,536 720
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 85,079 800 48,496 1,750 800
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون سلف 93,034 2,398 60,712 5,632 2,398
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 92,804 2,000 58,755 4,860 2,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 79,974 1,012 53,298 1,672 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 83,974 1,672 48,830 3,124 1,672
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 90,808 132 49,670 462 132
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 98,512 2,816 47,465 7,458 2,816
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 82,424 720 47,306 2,016 720
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 93,805 300 85,346 420 300
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 79,106 1,100 53,298 1,650 1,100
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 88,766 1,008 47,465 2,664 1,008
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 81,856 1,008 53,298 1,848 1,008
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 53,298 1,000 53,298 990 990
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 101,803 1,000 62,451 2,820 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 105,831 400 48,830 1,050 400
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 94,173 330 53,570 748 330
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 90,718 700 53,298 1,610 700
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 151,583 352 62,945 671 352
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 158,876 200 72,401 580 200
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 152,692 836 57,474 2,904 836
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 81,651 1,298 69,999 1,650 1,298
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 149,104 1,232 55,689 2,904 1,232
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 108,319 1,012 46,466 2,618 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 76,915 1,012 47,306 1,518 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 168,046 2,002 59,641 3,311 2,002
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 104,505 1,001 72,646 1,617 1,001
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 135,029 902 57,816 1,881 902
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 102,721 400 48,830 1,340 400
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 171,339 1,012 60,688 2,442 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 99,054 400 48,830 1,080 400
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 138,373 836 59,518 2,145 836
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 68,933 1,518 53,298 2,134 1,518
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 94,963 800 47,465 2,760 800
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 109,896 400 48,830 1,490 400
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز نقدی 100,189 100 100,189 70 70
Go to top