رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۰ شهریورماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی   506 53,536 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 53,536 990 53,536 132 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 61,198 210 58,284 1,785 210
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 51,418 750 48,970 1,110 750
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 39,865 500 37,967 800 500
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی (مچینگ) 53,536 0 53,536 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ نقدی 50,210 110 50,210 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نقدی 61,198 105 58,284 420 105
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 نقدی 93,290 100 88,848 380 100
پلی وینیل کلراید E7044 نقدی   330 39,406 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 49,370 814 49,370 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 49,370 770 49,370 242 242
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی 54,936 756 52,320 1,827 756
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 سلف 61,633 407 61,633 429 407
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 40,679 2,992 38,742 3,872 2,992
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 53,536 1,485 53,536 649 649
پلی وینیل کلراید S70 نقدی (مچینگ) 42,432 0 42,432 220 220
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 54,936 210 52,320 1,323 210
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 سلف 67,549 55 64,333 143 55
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J نقدی (مچینگ) 46,920 0 46,920 330 330
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 42,432 500 42,432 280 280
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 نقدی 104,300 100 104,300 40 40
پلی وینیل کلراید S65 سلف 39,865 500 37,967 620 500
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N سلف 64,311 3,498 61,249 4,950 3,498
پلی وینیل کلراید S65 سلف 38,742 1,012 38,742 902 880
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف   726 65,665 0 0
پلی وینیل کلراید E6644 نقدی 39,590 220 39,590 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J نقدی 46,920 506 46,920 198 176
پلی وینیل کلراید S65 سلف (مچینگ) 38,742 0 38,742 132 132
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 54,936 210 52,320 1,323 210
پلی وینیل کلراید E6644 نقدی (مچینگ) 39,590 0 39,590 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B سلف 67,754 1,000 64,528 1,420 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 سلف (مچینگ) 53,731 0 53,731 20 20
پلی وینیل کلراید S65 سلف (مچینگ) 38,742 0 38,742 198 198
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD سلف 62,491 1,155 59,516 2,717 1,155
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA سلف 49,861 800 47,487 1,000 800
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نقدی 62,521 105 59,544 693 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نقدی 61,198 105 58,284 420 105
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 سلف 59,871 1,276 59,871 1,122 1,122
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 54,936 500 52,320 2,900 500
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 سلف 53,731 2,000 53,731 1,830 1,800
پلی وینیل کلراید S65 سلف 38,742 2,002 38,742 1,804 1,804
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 سلف 63,961 1,870 60,916 9,801 1,870
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 54,936 300 52,320 1,240 300
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 سلف 51,838 1,000 49,370 1,420 1,000
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 73,985 200 70,462 230 200
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 60,551 1,595 57,668 4,334 1,595
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 49,861 2,800 47,487 6,710 2,800
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نقدی 54,936 210 52,320 840 210
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 76,764 759 73,109 1,507 759
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 سلف   748 63,812 0 0
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 43,778 1,012 41,694 1,408 1,012
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نقدی 57,802 105 55,050 882 105
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 73,985 209 70,462 737 209
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 49,370 704 49,370 110 110
پلی وینیل کلراید S65 سلف 40,679 2,000 38,742 2,280 2,000
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نقدی 54,936 504 52,320 2,415 504
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 77,122 50 73,450 420 50
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 54,164 220 54,164 198 198
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 سلف 49,266 1,012 46,920 2,134 1,012
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نقدی 61,198 168 58,284 1,323 168
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 سلف (مچینگ) 59,871 0 59,871 154 154
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی (مچینگ) 53,731 0 53,731 24 24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 62,237 2,000 59,274 3,270 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی (مچینگ) 49,370 0 49,370 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R سلف 59,544 1,500 59,544 1,460 1,460
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 سلف 51,838 1,000 49,370 1,940 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 نقدی   110 49,370 0 0
Go to top