رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۹ شهریورماه ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۹ شهریورماه

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 53,731 1,008 53,731 480 408
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 65,079 220 61,980 1,144 220
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 54,420 1,012 54,420 880 880
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 54,936 144 52,320 768 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 50,148 1,008 47,760 2,064 1,008
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 54,936 1,496 52,320 4,862 1,496
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 54,936 616 52,320 2,266 616
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 49,861 480 47,487 2,544 480
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 53,731 1,100 53,731 484 418
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 54,936 1,518 52,320 3,344 1,518
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 47,487 0 47,487 48 48
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 55,377 1,260 52,740 6,260 1,260
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 53,536 1,632 53,536 456 384
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 61,198 120 58,284 3,168 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 49,861 1,008 47,487 1,680 1,008
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 54,936 924 52,320 4,557 924
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 47,487 480 47,487 480 432
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 54,936 432 52,320 1,224 432
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 54,164 1,104 54,164 720 384
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 53,731 0 53,731 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 53,731 0 53,731 120 120

 

Go to top