رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۶ شهریورماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 46,582 500 44,364 1,560 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 42,531 1,496 40,506 12,232 1,496
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 41,680 1,500 39,696 10,920 1,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 42,531 2,002 40,506 15,048 2,002
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 44,637 330 42,512 1,452 330
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 42,936 110 40,892 506 110
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 55,269 504 52,638 3,717 504
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 55,269 200 52,638 3,160 200
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 55,269 315 52,638 2,310 315
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 55,269 588 52,638 4,809 588
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 55,269 800 52,638 8,140 800
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 55,269 1,488 52,638 11,160 1,488
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 55,710 1,320 53,058 5,592 1,320
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 62,855 66 59,862 1,210 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 61,532 210 58,602 2,919 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی نقدی 55,269 210 52,638 567 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی 62,678 110 59,694 484 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 61,532 154 58,602 880 154
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی 61,532 286 58,602 1,210 286
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 61,532 154 58,602 638 154
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 61,532 210 58,602 2,520 210
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 62,298 0 62,298 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 62,298 220 62,298 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 61,532 264 58,602 1,320 264
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 61,532 264 58,602 1,210 264
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید سلف   105 88,750 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 76,764 759 73,109 2,871 759
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 74,227 200 70,693 505 200
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 74,227 209 70,693 1,595 209
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 73,450 50 73,450 50 50
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 77,122 150 73,450 860 150
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 69,787 1,000 66,464 8,220 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 56,349 1,485 53,666 4,059 1,485
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 56,349 506 53,666 1,826 506
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 56,349 1,210 53,666 2,002 1,210
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 51,513 750 49,060 4,580 750
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 50,238 480 47,846 984 480
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 49,356 1,012 47,006 4,752 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 49,356 506 47,006 1,826 506
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم سلف 54,827 748 54,393 814 748
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف 56,587 220 53,893 946 220
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 56,587 2,016 53,893 5,304 2,016
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 56,587 2,000 53,893 5,020 2,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 62,351 2,000 59,382 15,890 2,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم سلف 56,587 990 53,893 3,498 990
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,236 880 49,749 1,474 880
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 52,236 2,596 49,749 3,212 2,596
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 49,749 352 49,749 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 57,307 352 54,579 1,056 352
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 52,236 1,500 49,749 5,250 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,236 1,056 49,749 2,750 1,056
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 52,236 1,000 49,749 5,830 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 49,996 480 47,616 2,136 480
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 49,996 800 47,616 3,140 800
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 49,996 2,800 47,616 14,330 2,800
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 50,981 308 50,589 352 308
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 53,394 1,672 50,852 7,612 1,672
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 55,106 1,243 52,482 4,928 1,243
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 57,065 1,672 54,348 3,256 1,672
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 63,175 803 60,167 3,828 803
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 65,009 803 61,914 6,589 803
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 62,086 1,595 59,130 9,966 1,595
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 61,569 506 58,638 2,893 506
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 90,176 200 90,176 60 60
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 68,223 294 68,223 798 294
Go to top