پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۲ خرداد ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
روش خرید
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 39,470 2,508 37,128 5,412 2,508 عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 51,267 330 48,890 704 330 عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 41,356 1,200 37,128 2,060 1,200 عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 52,897 1,000 48,089 11,630 1,000 عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 52,897 220 48,089 814 220 عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 70,368 2,000 61,546 6,720 2,000 عادی
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 69,049 200 69,049 40 20 عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,204 990 52,204 264 198 عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی   100 94,221 0 0 عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 57,308 315 52,099 6,300 315 عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 68,835 803 59,857 4,224 803 عادی
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان سلف   1,639 54,684 1,639 0 خاص
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,897 2,200 48,089 6,006 2,200 عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 37,128 800 37,128 620 560 عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 37,128 0 37,128 240 240 عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 52,897 1,000 48,089 8,750 1,000 عادی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 70,138 704 68,000 1,177 704 عادی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 84,744 1,199 71,954 2,739 1,199 عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 52,204 0 52,204 24 24 عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 39,918 2,002 37,128 4,356 2,002 عادی
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 47,179 0 47,179 66 66 عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 49,790 2,002 45,599 3,817 2,002 عادی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 42,843 500 40,732 760 500 عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 70,043 2,002 60,907 4,774 2,002 عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 46,727 2,002 45,805 2,464 2,002 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی 56,055 80 56,055 80 80 عادی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 69,042 100 63,000 270 100 عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 50,385 3,300 45,805 15,334 3,300 عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 52,204 0 52,204 132 132 عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 52,453 902 52,204 979 902 عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 68,854 504 68,854 504 504 عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 52,393 1,500 47,630 7,520 1,500 عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 52,204 1,540 52,204 660 616 عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 50,811 1,661 48,729 3,146 1,661 عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 55,638 836 52,080 2,453 836 عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 37,836 1,000 36,385 1,700 1,000 عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله سلف 52,897 990 48,089 2,178 990 عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 94,221 200 94,221 40 40 عادی
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم نقدی 47,179 506 47,179 440 440 عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 50,172 506 50,172 1,133 495 عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 52,204 0 52,204 22 22 عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 57,308 882 52,099 15,939 882 عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 50,292 2,090 50,292 2,420 2,068 عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی   70 110,607 0 0 عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 37,849 220 37,849 132 132 عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 72,077 1,188 62,676 2,508 1,188 عادی
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی   210 80,957 0 0 عادی
Go to top