پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۱ خرداد ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 57,748 1,008 52,499 4,968 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 48,684 480 46,400 1,008 480
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 63,567 420 57,789 5,607 420
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 57,308 2,016 52,099 9,360 2,016
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 57,057 2,222 51,870 5,280 2,222
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 57,789 400 57,789 60 60
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 63,567 440 57,789 6,600 440
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 66,433 220 60,394 1,386 220
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 57,308 420 52,099 2,961 420
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 57,308 1,100 52,099 5,434 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 52,897 168 48,089 1,008 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 59,319 105 57,789 147 105
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 50,385 1,000 45,805 8,300 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 61,316 110 61,316 66 22
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 48,653 480 45,805 1,320 480
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 63,567 504 57,789 5,901 504
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 63,567 154 57,789 858 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 51,023 480 48,089 1,056 480
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 57,308 189 52,099 1,449 189
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 52,099 60 52,099 60 60
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 57,308 1,892 52,099 16,522 1,892
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 55,601 1,440 51,870 2,208 1,440
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 60,173 126 54,703 1,134 126
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 52,204 384 52,204 168 144
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 52,204 0 52,204 216 216
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 52,204 1,100 52,204 748 462
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 67,909 0 67,909 340 340
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 54,994 432 51,870 744 432
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 63,155 220 57,789 616 220
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 63,061 200 57,789 640 200
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 57,308 924 52,099 5,586 924
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 52,204 0 52,204 352 352
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 67,909 1,500 67,909 1,260 1,160
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 61,316 0 61,316 88 88
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 57,308 500 52,099 6,680 500
Go to top