پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۲ خرداد ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 37,245 1,000 36,383 1,900 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 38,887 4,972 37,125 8,756 4,972
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 37,875 500 37,125 1,040 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 41,273 1,200 37,125 2,300 1,200
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 44,877 500 40,730 980 500
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 37,846 0 37,846 154 154
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 37,846 264 37,846 110 110
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 57,291 210 52,083 945 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 57,291 315 52,083 2,604 315
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 57,291 200 52,083 5,740 200
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 57,291 924 52,083 5,901 924
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 57,291 882 52,083 4,242 882
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 57,291 315 52,083 2,247 315
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 55,478 384 54,083 696 384
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 57,291 200 52,083 7,360 200
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 57,291 504 52,083 2,904 504
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 57,291 1,512 52,083 6,768 1,512
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 57,291 2,992 52,083 13,486 2,992
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 57,731 1,008 52,483 3,885 1,008
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 57,731 1,008 52,483 4,608 1,008
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 63,539 315 57,763 6,909 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 60,151 126 54,683 1,722 126
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 64,859 220 58,963 1,760 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 61,284 110 61,284 154 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند سلف 62,142 500 57,763 1,500 500
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 63,539 330 57,763 4,730 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 63,539 110 57,763 638 110
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی   105 77,787 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی   201/6 77,787 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 78,258 759 69,235 1,276 759
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   200 66,287 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 66,000 1,001 66,000 242 209
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 66,000 0 66,000 121 121
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 60,000 200 60,000 20 20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 60,000 0 60,000 30 30
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 68,398 2,000 68,398 140 60
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 68,398 0 68,398 20 20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 65,463 1,001 64,120 1,628 1,001
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 51,851 0 51,851 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 51,851 1,694 51,851 1,584 1,584
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 54,394 902 51,851 1,529 902
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 52,221 1,012 51,851 1,188 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون سلف 52,658 1,100 51,851 1,474 1,100
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 51,792 1,200 47,084 10,060 1,200
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 46,480 480 45,875 600 480
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 48,723 1,001 45,075 2,783 1,001
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 56,892 1,200 51,720 7,824 1,200
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 56,892 2,000 51,720 4,620 2,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 65,363 506 59,966 1,364 506
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 51,047 480 48,359 1,260 480
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله سلف 49,831 506 48,359 748 506
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 48,602 220 48,359 286 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 53,194 500 48,359 5,340 500
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 53,194 500 48,359 10,330 500
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم نقدی 46,637 1,078 46,637 1,078 1,045
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 50,943 480 46,312 3,384 480
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 46,312 480 46,312 552 432
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 46,312 0 46,312 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 47,752 1,507 46,312 2,222 1,507
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 49,159 330 49,159 264 176
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 49,159 0 49,159 154 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 50,429 1,650 48,645 5,808 1,650
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 50,205 1,650 50,205 1,320 858
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 53,482 836 50,503 2,508 836
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان سلف 54,590 2,002 54,590 2,002 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 71,978 2,508 62,590 6,314 2,508
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 68,741 1,650 59,775 5,621 1,650
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 92,677 200 92,677 20 20
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی   294 65,165 0 0
Go to top