پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

 

HP552R  شازند - ۷۲۰۰

52518 جم: ۵۶۲۰

BG780Sتندگویان: ۹۵۳۰

BG780N تندگویان: ۹۲۲۰

H10500 بندر امام: ۵۴۴۲

F7000 ایلام: ۶۹۲۰

F7000  مهر: ۷۰۰۰

HCH5110 آریاساسول: ۶۹۵۰۰

0075 بندرامام: ۶۱۰۰

0200 بندر امام: ۵۹۰۰

0190 آریاساسول: ۵۹۰۰

HP510L جم: ۶۸۵۰

Z30S مارون: ۷۲۵۰

C30S مارون: ۶۹۰۰

2420H امیرکبیر: ۵۸۰۰

0209AA شازند: ۵۹۲۰

0209AA امیرکبیر: ۶۰۵۰

7240 تبیریز: ۹۰۰۰

PE100 جم: ۷۴۲۰

HP550J: ۶۹۰۰

N50 قائد بصیر: ۱۰۰۲۰

EX5 کرمانشاه: ۶۹۰۰

EX5 جم: ۶۶۵۰

0035 بندرامام: ۷۲۵۰

PVC S65 غدیر: ۴۶۵۰

PVC S65 اروند: ۴۵۰۰

PVC S65 بندرامام: ۴۵۷۰

PVC S65 آبادان: ۴۴۰۰

BL3 باختر: ۷۲۰۰

BL3 مارون: ۷۲۵۰

ABS150: ۹۹۳۰

 

 

Go to top