پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۴ اردیبهشت ۹۷

 

 

نام کالا
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S نقدی 58,629 110 58,501 132 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نقدی 58,119 126 52,836 1,302 126
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 54,481 1,012 51,214 2,112 1,012
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 55,266 1,512 50,242 14,640 1,512
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نقدی 55,266 420 50,242 3,192 420
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA سلف 48,190 1,000 45,853 2,140 1,000
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 55,266 240 50,242 3,024 240
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 61,498 273 55,908 5,670 273
پلی پروپیلن RP270G سلف (مچینگ) 55,908 0 55,908 1,000 1,000
پلی پروپیلن RP270G سلف 55,908 4,000 55,908 800 800
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نقدی 62,815 110 57,105 242 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 61,723 550 57,105 924 550
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV سلف (مچینگ) 59,419 0 59,419 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 59,848 880 55,908 1,342 880
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M نقدی (مچینگ) 51,785 0 51,785 24 24
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 61,498 110 55,908 374 110
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی 55,266 1,050 50,242 8,148 1,050
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 نقدی 50,438 288 45,853 1,680 288
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 55,266 210 50,242 1,386 210
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 55,994 264 50,904 9,912 264
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV نقدی 45,310 624 45,310 264 240
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 61,498 660 55,908 2,244 660
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 61,498 315 55,908 3,444 315
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV نقدی (مچینگ) 45,310 0 45,310 384 384
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 49,752 240 45,310 672 240
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 55,266 672 50,242 4,599 672
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M نقدی 51,785 216 51,785 144 144
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 55,266 525 50,242 4,683 525
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 نقدی 49,957 240 47,830 420 240
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B نقدی 67,553 2,000 67,553 820 740
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 نقدی 50,181 240 47,830 492 240
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C نقدی 56,340 400 55,908 480 400
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 54,538 504 51,214 1,152 504
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 55,266 315 50,242 2,709 315
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV سلف 59,419 330 59,419 286 264
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نقدی 60,576 88 55,908 220 88

 

Go to top